Stäng
Så skapar du en extra inkomst från börsen. Till vilken mailadress ska vi skicka guiden?
Strategin ligger fast för välfinansierat Orexo
09.02.2021

Strategin ligger fast för välfinansierat Orexo

Under den månad som förflutit sedan publiceringen av årets Vinnarnummer, har det varit en särdeles händelserik tid i vinnarkandidaten Orexo.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1846 (7 februari 2021)

ORX | Mid Cap | 46,85 kr | KÖP

Efter någon vecka steg aktiekursen rejält och var som mest upp med nästan 20%. Sen vände det dock nedåt och aktien tog sig istället nästan 10% under kursen vid analystillfället. I nuläget är den istället i princip tillbaka vid utgångsläget. Vadan dessa svängningar?

Först ut att påverka kursen var uppgifter om att det amerikanska hälsovårdsdepartementet (HHS) avser förenkla förskrivningen av läkemedel i USA vid behandling av opioidberoende. Detta så att läkare inte längre behöver specifika certifieringar för att förskriva läkemedel med buprenorfin, vilket skulle göra det möjligt för nästan alla läkare att förskriva buprenorfin för att behandla opiatberoende, något som då skulle gynna Orexos Zubsolv. Eftersom endast några enstaka procent av den amerikanska läkarkåren i dagsläget har nödvändiga certifieringar för att förskriva läkemedel med buprenorfin, skulle förändringen kunna innebära en drastiskt ökad tillgänglighet.

Ett bakslag kom dock relativt kort efter när Joe Biden tryckte ned bromspedalen med motiveringen att planen var förhastad och behäftad med både juridiska och operativa problem. Exempelvis ska det ha saknats godkännande från Vita Husets budgetansvariga. Bidenadministrationen uppgav dock samtidigt att den fortsätter att verka för att öka tillgången till buprenorfin. Fortsättning lär följa, och även om det kanske inte slutar med att alla läkare enkelt kan förskriva läkemedel med buprenorfin, kan det på sikt alltså bli fråga om betydligt ökad tillgänglighet.

Därefter var det dags för bokslutet att sänka aktiekursen med siffror för Q4 som inte överraskande visade på betydande tapp jämfört med året innan, där pandemin fortsatte att begränsa Zubsolv-försäljningen. Emellertid spenderade bolaget mindre än väntat vad gäller de operativa kostnaderna. I enlighet med tidigare säsongsmönster förväntas Zubsolv-försäljningen nu också minska under Q1 relativt Q4. Därefter förväntar bolaget en stabilisering och tillväxt av nettoförsäljningen när väl effekterna av pandemin klingar av. Buprenorfinmarknaden väntas dessutom fortsätta visa tvåsiffrig tillväxt. Så länge pandemin pågår bedömer Orexo dock att de finansiella prognoserna är behäftade med hög osäkerhet, och av samma skäl hanterar man kostnadsbasen konservativt.

Ytterligare lite press på aktien kom sedan när Orexo meddelade att kandidaten OX124, bolagets räddningsmedicin med naloxon vid opioidöverdos, ej beviljades snabbspår (s k Fast Track Designation) av FDA. P.g.a. det medicinska behovet av att snabbt göra kraftfulla akutläkemedel tillgängliga för behövande kommer Orexo att tillsammans med FDA fortsätta arbetet för att påskynda vägen till godkännande. FDA:s beslut är inte baserat på produkten utan en övergripande bedömning huruvida utvecklingsprogrammet når upp till de strikta krav som ställs för att beviljas just Fast Track Designation. Orexo beräknar nu att lämna in en registreringsansökan för OX124 till FDA i mitten av 2022. I bokslutet strax innan uppgavs att ett eventuellt snabbspår bedömdes möjliggöra att lämna in en ansökan under Q1 2022. Det är således inte fråga om någon större fördröjning. Däremot hade ett beviljande av snabbspåret varit ett gott erkännande. På den positiva fronten framkom dock att OX124 beviljats ett nytt patent som skyddar produkten fram till 2039.

Så sent som under torsdagskvällen den gångna veckan, efter börsens stängning, kom sedan beskedet att Orexo framgångsrikt emitterat seniora icke säkerställda obligationer om 500 Mkr, inom ett ramverk om 1 Mdr kr och med slutligt förfall i februari 2025. De nya obligationerna löper med en rörlig ränta om 3 månader Stibor + 375 bps per år. Emissionen uppges ha varit kraftigt övertecknad och ha mötts av ett starkt intresse från nordiska samt internationella institutioner. Till följd av emissionen av de nya obligationerna kommer Orexo att återköpa totalt 77,4 Mkr av bolagets utestående seniora icke säkerställda obligationer. Vidare kommer bolaget också att påkalla förtida återlösen avseende residualen av de utestående obligationerna, uppgående till 148,5 Mkr.

Nyheten om den stärkta finansieringen lyfte aktien markant under fredagen, vilket Stockpicker finner motiverat. Den ryckiga kursutvecklingen sedan föregående analys är också förståelig. Aktieägarna befinner sig i något av ett vänteläge, där i enlighet med våra tidigare bedömningar de stora satsningarna på bolagets digitala terapier först på längre sikt kan förväntas ge betydande tillskott, samtidigt som Zubsolvförsäljningen trampar vatten under pågående pandemi. Likafullt visar dock de skriande behoven av ökad tillgänglighet av buprenorfinprodukter liksom kommentarer av amerikanska läkare, att sannolikheten är god för avsevärt ökad förskrivning på längre sikt när pandemins begränsande effekter avtar. Därmed ser vi betydande möjligheter för Zubsolv på några års sikt.

Samtidigt är den potentiella marknaden för Orexos digitala terapier mycket stor. Genom fokuset på USA där vårdbehovet för just Orexos indikationer är särskilt stort, kan bolaget dra nytta av sin redan befintliga amerikanska kommersiella organisation för Zubsolv och mer eller mindre uppnå korsmarknadsföring. Vi räknar oförändrat med att det kommer ta avsevärd tid innan den kostsamma satsningen på digitala terapier ger betydande överskott. Likafullt är det en genomtänkt, väl upplagd och vältajmad strategiskt riktig satsning som på lång sikt kan bli mycket betydelsefull och rentav bli ett eget ekosystem för digitala terapier. Vårt spekulativa köpråd med riktkurs 72 kr förblir intakt.

Av
Per Bernhult Analytiker