Tethys Oil – I stormens öga?
09.03.2020

Tethys Oil – I stormens öga?

Utbrottet av Coronaviruset i Kina och den tilltagande globala spridningen har redan lämnat tydliga spår på de finansiella marknaderna.

Från Stockpicker Newsletter 1796

TETY | Mid Cap | 59,95 kr | Köp

Utbrottet av Coronaviruset i Kina och den tilltagande globala spridningen har redan lämnat tydliga spår på de finansiella marknaderna. Råvaror är inget undantag och priset för olja av Brent-kvalitet, det globala riktmärket, har fallit till omkring 50 usd per fat, jämfört med runt 70 usd för några veckor sedan.

Annons

Osäkerheten kring efterfrågeutvecklingen är stor och träffade marknaden i en period där oljepriset hade inlett en återhämtning, bland annat till följd av lättnad över försonligare tongångar i handelskonflikten mellan USA och Kina. Dessutom kom OPEC och Ryssland i december överens om att sänka sin gemensamma produktion med 500 000 fat per dag, vilket tillsammans med tidigare begränsningar bromsade produktionen med 1,7 miljoner fat om dagen. I ett krismöte i fredags var det tänkt att ytterligare nedskärningar på 1,5 miljon fat per dag skulle beslutas men OPEC-länderna och Ryssland lyckades inte nå samförstånd i frågan. Gulfstaterna överväger dock att kapa ytterligare 600 000 fat per dag.

Förhoppningen är att en begränsning av produktionen ska kunna hålla oljepriset stabilt även om efterfrågan faller. Givetvis är oljepriset en avgörande faktor för ett oljebolag som Tethys Oil, med verksamhet inom prospektering och produktion av olja och gas. Lägre oljepriser minskar förväntad lönsamhet i projekt och kan i värsta fall innebära att projekt bedöms som olönsamma även om fynd påträffas. Enligt känslighetsanalysen i årsredovisningen för 2018, skulle en förändring i oljepriset om 5 usd per fat har slagit med cirka 17,5% på årets resultat.

Tethys kärnområde är Oman, där bolaget har 26 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i det som kallas ”betingade resurser 2C”, vilket är sannolika uppskattade kvantiteter av petroleum som i dagsläget inte kan utvinnas kommersiellt. 2007 förvärvade bolaget intressen i licensen Block 3&4, som omfattar en yta om 29 130 km2 i den östra delen av centrala Oman. Utöver det har man en prospekteringslicens för Block 49 med en yta om 15 439 km2 i sydvästra Oman, vilket gör bolaget till en av de största licensinnehavare i Oman till ytan sett.

Under 2019 hade Tethys en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat om dagen från Block 3&4, vilket var 9% mer än under 2018 och mer än någonsin tidigare. Finansiellt motverkades den högre produktionen, emellertid, av en minskning i oljepriset om 9%, så att intäkter och övriga inkomster landade på 151 Musd, 4% lägre än året innan.

Den höga produktionstakten innebar att bolaget nådde den tidpunkt då alla historiskt nedlagda kostnader har återvunnits, vilket resulterade i att andelen av produktionen efter statens andel reducerades från 52% till 48% under Q4. Det är dock en viktig milstolpe i varje utvecklingsprojekt inom olje- och gasbranschen och ett bevis på projektets kvalitet och lönsamhet. Framtida investeringar, beroende på produktion och oljepris, kan nu återfås snabbare och varje kostnadsbesparing kommer visa sig direkt i resultatet.

Fjolårets rörelseresultat tyngdes dels av högre operativa kostnader samt prospekteringskostnader och minskade med 39%, jämfört med året innan, till 37 Musd. Operativa kostnader ökade med 12% till 52 Musd, medan prospekteringskostnaderna steg från noll till 8,2 Musd. Block 3&4 är dock en kassako och kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick totalt till 96 Musd under helåret 2019. Å andra sidan hade man ett negativt kassaflöde från investeringsverksamheten på 65 Musd, så att de likvida medlen ökade till 76 Musd vid slutet av december. Givet den starka operativa och finansiella ställning valde styrelsen därför att på samma sätt som året innan föreslå en distribution till aktieägarna om 8 kr per aktie genom utdelning och extraordinär kapitalöverföring. Direktavkastningen ligger därmed på över 12%.

När bokslutskommunikén presenterades den 11:e februari visade sig vd Magnus Nordin fortfarande optimistisk och bedömde utsikterna för 2020 som mycket starka. Produktionen från Block 3&4 förväntas vara fortsatt hög på mellan 12 600 till 13 400 fat per dag, samtidigt som prospekteringsverksamheten på blocken kommer att öka. Man jobbar dessutom intensivt med att ytterligare uppgradera infrastruktur och optimera produktionskapaciteten. Sammanlagt förväntas investeringarna på Block 3&4, Block 49 och Block 56 uppgå till 64-71 Musd, medan prognosen för de operativa kostnaderna uppgår till 11,5 per fat under 2020. Baserat på den förutsedda produktionen, investeringar och operativa kostnader, samt under antagande om ett oljepris runt 60 usd per fat, förväntas andelen av produktionen att ligga mellan 51-52%.

Det är hopplöst att förutsäga den kortsiktiga utvecklingen, givet turbulenserna. Tethys genomsnittliga försäljningspris under 2019 uppgick till uppskattningsvis 64 usd per fat. I dagsläget ser det ut att bli svårt att nå dit i år. Bolaget erbjuder en historik av stadiga kassaflöden, samt potential för tillväxt från prospekteringsarbete. Balansräkningen är därtill stabil och skulle i värsta fall tåla ett förlorat år, beroende på hur 2020 kommer utvecklas. Den långsiktige (samt riskbenägne) kan börja bygga en första position på nuvarande nivåer. På sikt ser vi potential i aktien upp mot 85 kr, men resan dit kan bli stökig. Någon Top Pick blir aktien inte i detta högst prekära läge när oljepriset befinner sig i fritt fall (-10% i fredags) utan vi nöjer oss inledningsvis med en köprekommendation av det mer spekulativa slaget.

Sebastian Lang

Innehavsredovisning: Jacek Bielecki

Av
Sebastian Lang Analytiker