Top Picks Review. Vi synar Sensys Gatso
02.03.2021

Top Picks Review. Vi synar Sensys Gatso

Sensys Gatso kom i torsdags med en rapport som var klart svagare än vad vi hade förväntat oss på så gott som alla punkter med undantag från bruttomarginalen. Den främsta anledningen till avvikelsen är förstås negativ påverkan från pandemin som ju har fått ny fart under Q4 på de allra flesta håll.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1851 (28 februari 2021)

Eftersom den ser ut att fortsätta även en bit in på Q1 (och kanske även Q2 eftersom Nord- och Latinamerika ligger ett antal veckor efter Europa i utvecklingen) lär man sannolikt påverkas negativt även under inledningen av 2021.

Annons

Sedan vi lyfte in aktien bland våra Top Picks har den inte utvecklats särskilt väl. Snarare tvärtom om man väljer att jämföra med börsens generella utveckling. Detta är också anledningen till att vi nu har valt att lyfta ut aktien från vår Referensportfölj. Allt enligt principen ”cut your losses, let your profits run” där vi menar att man skall ha begränsad tålamod med bolag som inte presterar tillräckligt väl (detta var bl.a. orsaken till att även SAAB lämnade vår portfölj).

Vi har definitivt inte gett upp hoppet om Sensys Gatso men noterar att bolaget har haft en tydlig motvind på senare tid. Covid-19 har bl.a. medfört att man har fått skjuta på leveransen av den stora ordern till Saudiarabien vilket till viss del bör ha påverkat siffrorna i Q4. Bolaget uppger att dessa leveranser har återupptagits i februari vilket förstås är positivt. Samtidigt noterar vi att det nu reser sig en del frågetecken kring upphandlingen i Costa Rica. Landet har drabbats hårt av pandemin varvid de budgeterade medlen för projektet har hållits inne av landets finansministerie. Ledningen på SensysGatso hoppas att gå igång med projektet under andra halvan av året men huruvida så sker eller ej är svårt att förutspå. Risken att ordern får cancelleras är inte helt negligerbar som vi ser det just nu.

Den juridiska problematiken i Nederländerna fortsätter. Enligt bolagets egna utredning skall inga regelöverträdelser ha skett. Detta är förstås positivt och bör begränsa risken för kännbara böter. Inte heller här kan man dock utesluta ett sådant utfall i dagsläget vilket naturligtvis adderar viss osäkerhet och kan ligga som en våt filt över aktiekursen i närtid.

Bolaget betonar att man kvarstår vid sina långsiktiga målsättningar som vid sidan om den starka orderboken har varit grunden för vår positiva inställning till aktien. Vi skall dock inte glömma bort att SensysGatso har en långdragen historik av att sikta högt utan att riktigt lyckas nå i mål. Om så är fallet även den här gången låter vi vara osagt.

Det är uppenbart att en hel del av de problemen som man nu har stött på är sådant som man själva inte hade kunnat påverka. Med det sagt anser vi ändå att osäkerheten har ökat så pass att vi inte längre ser aktien som ”ett givet köpförslag”. Därav som den fick lämna vår Referensportfölj och lyfts nu även bort ur våra Top Picks. Det starka orderläget tillsammans med bolagets långsiktiga ambitioner gör att vår köprekommendation byter karaktär till den mer spekulativa arten.

Hexatronic kom med en relativt odramatisk rapport som var i linje med de förhandsbeskeden som bolaget hade lämnat. Bland nya besked var att man har beslutat sig att höja lönsamhetsmål till minst 10% EBITA (tidigare hade man målsättning om 9%). En klart positiv nyhet som i klarspråk bör innebära att lönsamhetsökningen som bolaget uppvisade i slutet av föregående år (11% i Q4) inte var någon tillfällighet.

Sett i backspegeln var 2020 ett bra år för bolaget. Förvisso lyckades man inte med sin målsättning att växa 20% eftersom omsättningen ökade med 13% (11% organiskt) till närmare 2,1 miljarder kr men givet förutsättningarna är det ett klart godkänt utfall.  Man bedömer att pandemin har påverkat tillväxttakten negativt med 5-10%. Huruvida man lyckas återta detta tapp i år återstår att se. Förutsättningarna för det bör dock vara goda. Dels har man en orderstock som överstiger motsvarande vid föregående årsskifte med 93%, dels ser man en fortsatt ökande efterfrågan i samtliga sina tillväxtmarknader. På den fortsatt viktiga svenska marknaden (29% av försäljningen) som för övrigt utvecklades klart bättre än förväntat under 2020 (tillväxttakt om 12%), bedömer man att efterfrågan kommer att hålla sig på ungefär samma nivå som ifjol.

Blickar man framåt flaggar bolaget för fortsatta investeringar på samtliga marknader man är verksamma på (Sverige, Tyskland UK, Nordamerika samt från med ifjol även Baltikum och Italien) i syfte att stödja fortsatt tillväxt. Där det uppstår möjligheter är man inte främmande för att växa via förvärv. Starkt operativt kassaflöde (250 Mkr ifjol) tillsammans med en hyfsad stark balansräkning (nettoskulden vid utgången av året uppgick till 323 Mkr medan disponibla likvida medel inkl outnyttjad checkräkningskredit summerade till 363 Mkr) gör det definitivt möjligt. Troligtvis är det också av den anledningen som utdelningen föreslås bli låga 0,50 kr.

Vi fortsätter att gilla Hexatronic men är inte heller sena att påpeka att det inte lägre handlar ett fynd som fallet var tidigare. Aktien är upp ca 35% bara sedan årsskiftet och handlas till ett p/e tal om ca 23-24 på årets förväntade vinst och 19-20 på nästa års dito. Det är definitivt inte omotiverat givet tillväxtutsikterna de närmaste åren (5G-utrullning världen över) men ställer också en del krav på leverans. Per idag bedömer vi att uppsidan inte sträcker sig så värst mycket högre än mot 115-120 kr.  

Av
Jacek Bielecki Analytiker