VBG - Fortsatt mycket starkt
09.08.2021

VBG - Fortsatt mycket starkt

I slutet av januari i år när aktien handlades kring 165 kr satte vi en köprekommendation på Industrikoncernen VBG som arbetar med bland annat släpvagnskopplingar, trailers, klimatsystem, samt axel- och navkopplingar.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1884 (8 augusti 2021)                               

VBG B | Mid Cap | 193 kr | KÖP

Denna rekommendation upprepade vi därefter i april efter ett starkt första kvartal på året då vi även höjde riktkursen från 190 kr till 205 kr. Någon våldsam kursuppgång har det dock aldrig blivit i aktien vare sig från den första rekommendationen eller uppdateringen i april. Inklusive utdelningen är aktien hittills upp med cirka 15%, vilket är betydligt mindre än många andra företag i verkstadssektorn.

Det ska dock inte hållas för osannolikt att aktien har mer att ge. Q1 var nämligen bolagets resultatmässigt starkaste någonsin men visade fortsatt svaghet när det gällde tillväxten. I Q2 som presenterades i slutet av juli var denna utveckling betydligt bättre (även om hänsyn naturligtvis ska tas till att motsvarande kvartal i fjol var riktigt svagt på grund av pandemin).

Annons

I kvartalet i fråga steg omsättningen med 38,1% till 925,5 Mkr (670,1) och skulle justerat för valuta (främst en svagare dollar) ha ökat organiskt med 46,9%. Efterfrågan på koncernens produkter fortsatte öka under kvartalet och omsättningen befinner sig åter på ungefär samma nivåer som före pandemin justerat för valuta.

Bland bolagets tre divisioner har förutsättningarna varit något varierande men samtidigt positiv i samtliga. För Truck & Trailer Equipment ökade omsättningen med 75,1% (organiskt 81,8%) till 349,3 Mkr (199,5) och gynnades av den starka fraktmarknaden med ökade transportvolymer. Inom Mobile Climate Control steg omsättningen med 26,2% (organiskt 35,9%) men påverkades då ändå negativt av en svag global bussmarknad med minskad efterfrågan på kollektivtrafik där marknaderna är eller har varit nedstängda, vilket påverkade både nyproduktion och service för busserbjudandet. För Ringfeder Power Transmission steg omsättningen med 10,6% (organiskt 20,2%).

Även resultatutvecklingen var mycket stark, precis som i Q1. Trots hårt ansträngda leveranskedjor och stigande råvarupriser förbättrades rörelseresultatet med 241,9% till 130,6 Mkr (38,2), men Q2 i fjol var då såklart starkt påverkat av pandemin. Samtliga divisioner bidrog med starka förbättringar. Som ett resultat av hög efterfrågan, högt resursutnyttjande och återhållsamhet på kostnadssidan förbättrade Truck & Trailer Equipment rörelsemarginalen till 20,2% (12,7). Genomförda kostnadsbesparingar gjorde även att MCC (Mobile Climate Control) förbättrade rörelsemarginalen till 9,8% (-0,2). För Ringfeder Power Transmission förbättrades samma marginal till 17,1% (15,1). Totalt erhöll VBG statliga stöd i kvartalet på 5,2 Mkr och det avser framför allt MCC som har fått omsättningsstöd i Kanada.

Med bra fart i konjunkturen och fortsatt stark efterfrågan även framöver ser de kommande åren ut att bli riktigt starka för VBG. Bolaget gynnas av den ökade mängden transporter i världen som leder till både ökad nyförsäljning av lastbilar och trailers men ger också en större eftermarknad av reserv- och slitdelar.

De senaste kvartalen har konsekvent överraskat positivt trots viss valutamotvind, och Q2 var inget undantag. Framfarten på börsen för aktien har trots det varit beskedlig med en uppgång från vår första köprekommendation på bara cirka 15%. Vi tycker att utfallet borde ha varit klart bättre då värderingen snarare har sjunkit när prognoserna har fått justeras upp. På våra uppdaterade prognoser ser p/e-talet i år inte ut att ligga högre än cirka drygt 13 respektive 12, att jämföra med ett historiskt multipelsnitt kring 16. Med en nettoskuld på bara drygt 300 Mkr är chansen också god att vi får se förvärv.

Vi upprepar köprekommendationen och justerar nu upp riktkursen till 215 kr (205). 

Av
Jan Axelsson Analytiker