Sista chansen att teckna units i Lipigon Pharmaceuticals
21.04.2023

Sista chansen att teckna units i Lipigon Pharmaceuticals

Lipigon utvecklar läkemedel för sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter, där fullgod behandling för närvarande saknas eller är begränsad, och där det finns ett stort kvarvarande behov av nya och effektiva läkemedel. Inledningsvis fokuserar bolaget på utveckling mot avancerade sjukdomar eller genetiskt definierade patientsegment där det tidigt i den kliniska utvecklingen är möjligt att identifiera behandlingseffekt.

 Lipigon Pharmaceuticals utvecklar läkemedel för att behandla sjukdomar som uppstår när kroppen inte kan bryta ner och lagra fetter på rätt sätt. Exempel på sådana sjukdomar är hjärt-kärlsjukdom, typ 2-diabetes, övervikt och förhöjda blodfetter. Bolaget identifierar i första hand mindre, nischade sjukdomar där det finns ett stort medicinskt behov men där man samtidigt ser goda möjligheter att expandera mot bredare indikationer. Lipigons föredragna tillvägagångssätt är att driva sina program från tidig upptäckt till klinisk fas, samtidigt som bolaget söker utlicensiering längs vägen. För nischindikationer är bolaget dock beredda att gå hela vägen till marknadsgodkännande.

Lipigons sjukdomsfält, fettrelaterade sjukdomar, innefattar upp mot 1,5 miljarder människor. Triglyceridsänkaren Lipisense utvecklas mot svår hypertriglyceridemi där det finns 5–6 miljoner patienter i de sju största marknaderna.

Företaget tar just nu in cirka 35,4 miljoner kronor i en nyemission. Lipigons huvudsakliga fokus när det gäller finansiering är att stödja fas II-utvecklingen av Lipisense. Bolaget har säkrat finansiering som räcker fram till 2024 och som gör det möjligt att slutföra fas II. Med företrädesemissionen följer teckningsoptioner som om de faller in kommer att hjälpa Lipigon att accelerera övriga program och även möjliggöra förvärv om de nyttjas.

Sista dag att teckna emissionen är den 24 april. 


Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 5 - 24 april 2023.
Teckningskurs: 3,50 SEK per unit motsvarande 0,50 SEK per aktie. Teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt.
Unit: 7 nya aktier och 6 teckningsoptioner av serie TO2 samt 3 teckningsoptioner av serie TO3.
Emissionsvolym: ca 35,4 MSEK.
Teckningsförbindelser och emissionsgarantier: 82,8%.
Handelsplats: Nasdaq First North Growth Market.


Dokument och filer

Teaser

Prospekt

Emissionssida

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Teckna via BankID

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen
Stockpicker intervjuar - Lipigon Pharmaceuticals
18.04.2023

Stockpicker intervjuar - Lipigon Pharmaceuticals

Lipigon utvecklar läkemedel för sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter, där fullgod behandling för närvarande saknas eller är begränsad, och där det finns ett stort kvarvarande behov av nya och effektiva läkemedel. Inledningsvis fokuserar bolaget på utveckling mot avancerade sjukdomar eller genetiskt definierade patientsegment där det tidigt i den kliniska utvecklingen är möjligt att identifiera behandlingseffekt.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund.

– Som en av grundarna till Lipigon Pharmaceuticals har jag varit verksam inom bolaget som vd på heltid sedan 2019. Min forskningsbakgrund ligger inom blodfettsområdet och jag disputerade som medicine doktor vid Umeå Universitet 2010. Min avhandling handlade bland annat om målproteinet i Lipisense-projektet, ANGPTL4, och dess roll i blodfettsomsättningen. 

stefanK

Stefan K. Nilsson, VD

Kan du beskriva Lipigon och er verksamhet för Stockpickers läsare?

– Lipigon Pharmaceuticals utvecklar läkemedel för att behandla sjukdomar som uppstår när kroppen inte kan bryta ner och lagra fetter på rätt sätt. Exempel på sådana sjukdomar är hjärt-kärlsjukdom, typ 2-diabetes, övervikt och förhöjda blodfetter. Vi identifierar i första hand mindre, nischade sjukdomar där det finns ett stort medicinskt behov men där vi samtidigt ser goda möjligheter att expandera mot bredare indikationer. Vårt föredragna tillvägagångssätt är att driva våra program från tidig upptäckt till klinisk fas, samtidigt som vi söker utlicensiering längs vägen. För nischindikationer är vi dock beredda att gå hela vägen till marknadsgodkännande.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

– Många andra bolag, som precis som vi har sitt ursprung i akademisk forskning, driver ett projekt baserat på en genombrottsupptäckt. Lipigon har i stället en kunskaps- och selektionsplattform som ger oss förmågan att initiera nya innovativa projekt genom egen eller andras forskning. Vi är ett projektportföljsbolag och vår avsikt är att bli ledande inom vårt sjukdomsområde. Därför är det viktigt för oss att ha en bred portfölj där vi genererar eller förvärvar program och driver dessa in i klinisk utveckling; här finns de stora värdehöjande utvecklingsstegen.

Ni genomför just nu en nyemission där ni tar in ca 35,4 MSEK. Vad ska ni använda emissionslikviden till?

– Vårt huvudsakliga fokus när det gäller finansiering är att stödja fas II-utvecklingen av Lipisense. Vi har säkrat finansiering som räcker fram till 2024 och som gör det möjligt att slutföra fas II. Med företrädesemissionen följer teckningsoptioner som om de faller in kommer att hjälpa oss att accelerera övriga program och även möjliggöra förvärv om de nyttjas.

Hur ser er konkurrens ut och vad skiljer er från konkurrenterna?

– Inom triglyceridsänkning, som är den huvudsakliga indikationen i Lipisense-projektet, är konkurrensen hälsosamt stark. Det finns flera kandidater som befinner sig i sen klinisk utveckling. De flesta av konkurrenterna fokuserar på att rikta sig mot två huvudsakliga målproteiner, nämligen apoC3 och ANGPTL3. Lipisense-projektet skiljer sig från dessa genom att rikta in sig mot ANGPTL4. Det finns ett mycket starkare vetenskapligt stöd för ANGPTL4 som målprotein jämfört med konkurrenternas målproteiner. 

Vilka är de största riskerna för Lipigon?

– Läkemedelsutveckling är per definition högrisk, och de största riskerna är vanligtvis att läkemedelskandidaten inte visar önskad effekt vid behandling av sjukdomen eller att biverkningarna är alltför allvarliga.

Ett annat stort problem vid läkemedelsutveckling är att man ofta måste använda sig av surrogatmarkörer fram till klinisk fas III, och att man först då kan mäta direkteffekten på sjukdom. Detta innebär stor kvarstående risk framåt.

På Lipigon arbetar vi intensivt för att hantera dessa risker. För Lipisense-projektet kan man bland annat nämna den grundliga vetenskapen bakom läkemedelsmålet ANGPTL4. Genom genetiska studier på människor kan vi förutsäga de positiva effekterna av behandling med ANGPTL4-hämmande läkemedel för olika sjukdomar, och även undvika negativa effekter relaterade till målproteinet. Dessutom minskar vår läkemedelsteknologi riskerna för biverkningar genom att Lipisense är målsökande för levern och har en hög specificitet för att hämma bara ANGPTL4.

När det gäller den kliniska utvecklingen väljer Lipigon i första hand indikationer utan surrogatmarkör där man tidigt kan bekräfta behandlingseffekt. Ett exempel på detta är utvecklingen av Lipisense mot svår hypertriglyceridemi, där triglyceridnivåerna kan mätas tidigt i utvecklingsfasen och samtidigt fungera som en markör för marknadsgodkännande.  

lipi

Hur stor är er adresserbara marknad?

– Lipigons sjukdomsfält, fettrelaterade sjukdomar, innefattar upp mot 1,5 miljarder människor. Triglyceridsänkaren Lipisense utvecklas mot svår hypertriglyceridemi där det finns 5–6 miljoner patienter i de sju största marknaderna. Når vi fem procent av de patienterna räknar vi med en försäljningspotential på mer än 1,5 miljarder USD. En närliggande patientgrupp är de 150 miljoner patienter som lider av den mildare varianten av hypertriglyceridemi. Här är marknadspotentialen väsentligt högre, men mer omfattande kliniska studier krävs för att kunna utveckla en effektiv behandling.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man ska investera i Lipigon?

– Lipigon har nått långt i framför allt det kliniska Lipisense-projektet men de kommande sex månaderna blir minst sagt händelserika. Under denna period kommer vi att både avsluta fas I och påbörja fas II. Trycket inom forskningsfältet är högre än någonsin tidigare när det gäller att utveckla nya och effektiva läkemedel. Lipigons Lipisense-projekt har first-in-class-potential och det intresse vi möttes av på höstens branschmässor har hållit i sig. Många väntar nu med spänning på resultat från fas I. Om rätt data erhålls kan det absolut finnas intressenter som skulle kunna leda till affärsdiskussioner redan då. Samtidigt planerar vi för en fas II i egen regi, eftersom den värdeskapande potentialen givetvis är större om vi kan visa resultat i relevanta patienter. Om fas II blir framgångsrikt kommer det sätta oss i en ännu bättre förhandlingsposition än efter fas I.

För att planera och genomföra fas II har vi beslutat genomföra en företrädesemission av units med händelsestyrda teckningsoptioner som initieras av den första och sista patienten i fas II. Att teckna sig för units i företrädesemissionen blir därför viktigt om man vill ha den extra krydda som dessa teckningsoptioner innebär. Likviden från nyemissionen kommer att säkra genomförandet av fas II, medan teckningsoptionerna ger oss möjlighet att öka takten i våra övriga utvecklingsprogram fram till kommande inflektionspunkter.

Avslutningsvis om du blickar framåt fem år, hur ser Lipigon ut då?

– Om fem år har Lipigon en mer utvecklad och balanserad projektportfölj. Vi kommer att ha fler tidiga projekt men också flera kliniska projekt i olika utvecklingsstadier. Lipigon kommer att anses som ett av de ledande forskningsbolagen inom fettrelaterade sjukdomar och den självklara samarbetspartnern för big pharma. Vi kommer fortfarande att ha en basverksamhet med fokus på innovation, tidig utveckling och validering, vilket fyller på projektportföljen från grunden med både interna och externa projekt.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 5 - 24 april 2023.
Teckningskurs: 3,50 SEK per unit motsvarande 0,50 SEK per aktie. Teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt.
Unit: 7 nya aktier och 6 teckningsoptioner av serie TO2 samt 3 teckningsoptioner av serie TO3.
Emissionsvolym: ca 35,4 MSEK.
Teckningsförbindelser och emissionsgarantier: 82,8%.
Handelsplats: Nasdaq First North Growth Market.


Dokument och filer

Teaser

Prospekt

Emissionssida

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Teckna via BankID

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen
Annons
27.01.2023
Small Cap - Stororder till Arcoma

Small Cap - Stororder till Arcoma

First North-listade Arcoma har erhållit en stor order på totalt 8 röntgensystem som ska levereras till Schweiz.

Ordern består av 5 stycken Arcoma Precision i5 och 3 stycken Arcoma Intuition, alla system ska levereras under 2023. Ordern kommer från Leuag AG, som är Arcomas distributör och partner i Schweiz. Systemen kommer att installeras succesivt under 2023 där merparten av systemen kommer att levereras till Leuag AG under andra kvartalet. Det totala ordervärdet är cirka 12,6 miljoner kronor. Tarik Cengiz, Business Director & Key Account Manager på Arcoma, uppger att det är en stor affär för bolaget. Arcoma är en ledande leverantör av integrerade digitala röntgensystem med hög kvalitet och avancerad teknik. Aktien stärktes 6,1 procent till 9 kronor.

Under den senaste tiden har Lipigon kommit med flera positiva nyheter om bolagets blodfettssänkande läkemedelskandidat Lipisense som befinner sig i klinisk fas I. Bolaget undersöker nu möjligheten att starta fas II tidigare än planerat. I maj 2022 startade Lipigon den första kliniska studien av Lipisense, ett RNA-läkemedel framtaget för att sänka blodfettet triglycerider hos personer med kraftigt förhöjda nivåer. I oktober rapporterade bolaget positiva topline-resultat från grupperna som får engångsdosering, som visade att Lipisense tolererades väl och inte orsakar biverkningar. I förra veckan rapporterades säkerhetsresultat från grupperna som får upprepade stigande doser, vilka ytterligare bekräftade kandidatens goda säkerhetsprofil. Aktien klättrade 4,9 procent till 1,18 kronor.

Coegin Pharmas portföljbolag Reccura Therapeutics rapporterar "ytterligare lovande prekliniska forskningsresultat", efter att i oktober i fjol ha rapporterat positiva forskningsdata som bekräftade att huvudkandidaten AVX001 har potential som ett framtida behandlingsalternativ för basalcellscancer (BCC). Reccura Therapeutics nya prekliniska forskningsresultat visade en potent och selektiv hämning av celltillväxt med huvudkandidaten i koncentrationer ner till 4 M i BCC-celler och 8 M i SCC-celler. Dessutom visades en tiofaldigt mer potent effekt för minskning av celltillväxten i direkt jämförelse i försöket mellan AVX001 (2,8 M) och vismodegib (28 M). Coegins aktie ökade 3,9 procent.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
05.10.2022
Small Cap – Slakt i Urb-it

Small Cap – Slakt i Urb-it

Under eftermiddagen rasade plötsligt logistiktjänstebolaget Urb-it 83 procent.

Ordförande och storägare Lage Jonasson har via sitt ägarbolag tvingats tvångsförsälja aktier för 3,9 miljoner kronor. Urb-it har dessutom släppt ett pressmeddelande om dess finansiella ställning efter en riktad nyemission som nyligen inbringade 23,3 miljoner kronor. "Emissionslikviden tillsammans med de medel som bolagets rörelse genererar antas inte vara tillräckliga för att säkra förutsättningarna för bolaget att leverera på sin långsiktiga strategi då rörelsekapitalet kommer att vara förbrukat under fjärde kvartalet", skriver bolaget. Styrelsen utvärderar därför andra finansieringslösningar för att tillföra rörelsekapital för att kunna fortsätta verksamheten enligt strategin.

Transiro har säkrat intäkter på 22,1 miljoner kronor för helåret 2023. Intäkterna avser förlängning av befintliga licens-, support-, drifts-, samt utvecklingsavtal för Transiros samtliga affärssystem för retail och bussbolag. Under 2022 har Transiro haft en rejäl tillökning av nya kunder till bolagets affärssystem. Nya Colorama-avtalet tillsammans med nya kunder på Kassanova och Klartext ökar antalet kunder med 103 stycken under 2022 som nu har avtal för 2023, vilket resulterar i att Transiros säkrade intäkter ökar med 14 miljoner kronor till 22,1 miljoner för nästa år. Bolaget är verksamma inom digital orderhantering för transport- och logistikbranschen. Affärsidén är att erbjuda kunderna digitala lösningar som exempelvis hanterar information om ankomsttider, fordon i närheten samt information om hur förarna kan köra mer miljövänliga sträckor. Aktien lade bakom sig en uppgång om 12 procent.

Annons

Lipigon Pharmaceuticals tillkännagav på onsdagen positiva top line-resultat från SAD-delen i fas I-studien av prövningsläkemedel Lipisense i friska försökspersoner. Lipisense är ett RNA-läkemedel som är framtaget för att sänka blodfettet triglycerider hos patienter med kraftigt förhöjda nivåer genom att förhindra produktionen av proteinet ANGPTL4. Lipigon rapporterar att SAD-delen (single ascending dose, enstaka stigande doser) av fas I-studien av Lipisense visade att läkemedelskandidaten har en gynnsam säkerhets- och farmakokinetisk profil. Lipisense tolererades väl och inga allvarliga biverkningar rapporterades. SAD-delen inkluderade 20 friska studiedeltagare där det primära målet var att utvärdera säkerhet och tolerabilitet efter en dos av Lipisense vid tre olika dosnivåer eller placebo. Eftersom inga allvarliga biverkningar har rapporterats har Lipigon även beslutat att lägga till en femte kohort av friska försökspersoner på en dos om 72 mg i SAD-studien. Aktien rusade 19 procent till 1,66 kronor. Som högst noterades aktien till 1,80 kronor.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Inbjudan att teckna aktier i Lipigon Pharmaceuticals
16.06.2022

Inbjudan att teckna aktier i Lipigon Pharmaceuticals

Lipigon Pharmaceuticals utvecklar läkemedel för sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter. Produktportföljen är bred och inkluderar läkemedel för sällsynta sjukdomar där det idag finns bristande behandling för. Bolaget fokuserar i dagsläget på ovanliga sjukdomar där det tidigt i den kliniska utvecklingen är möjligt att identifiera behandlingseffekt. Detta skapar förutsättningar för studier med färre patienter och en kortare väg till marknadsgodkännande och därmed minskad utvecklingsrisk.

Bolagets primära fokus idag är nischade blodfettssjukdomar då det går betydligt snabbare och dessutom mer kostnadseffektivt att gå igenom de kliniska faserna då det behövs avsevärt färre patienter.

Hjärt-kärlsjukdom är dock en ett långsiktigt mål för Lipigon. Trots att man når behandlingsmålen för LDL-kolesterol så kvarstår en stor risk, bara av 30 % av alla sjukdomsfall förhindras. Andra blodfetter där bra behandlingsalternativ saknas är en starkt bidragande orsak till denna stora kvarstående risk. Lipigon tror att bolagets produktkandidater kan bli framgångsrika behandlingar i kampen mot hjärt-kärlsjukdom men man behöver en stor partner som klarar av de enorma kliniska studierna som krävs. Fram till dess fokuserar Lipigon på mindre sjukdomsområden.

Bolaget genomför just nu en nyemission på cirka 25 miljoner kronor. Sista dag att teckna emissionen är den 17 juni, alltså imorgon fredag.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 3 - 17 juni 2022

Teckningspris: 2,15 SEK per aktie

Emissionsvolym: 25,1 MSEK

Garanti- och teckningsåtaganden: 90%


Dokument och filer

Läs mer och teckna aktier här

Stäng×
Relaterade ämnen
Stockpicker intervjuar - Lipigon Pharmaceuticals
13.06.2022

Stockpicker intervjuar - Lipigon Pharmaceuticals

Lipigon Pharmaceuticals utvecklar läkemedel för sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter. Produktportföljen är bred och inkluderar läkemedel för sällsynta sjukdomar där det idag finns bristande behandling för. Bolaget fokuserar i dagsläget på ovanliga sjukdomar där det tidigt i den kliniska utvecklingen är möjligt att identifiera behandlingseffekt. Detta skapar förutsättningar för studier med färre patienter och en kortare väg till marknadsgodkännande och därmed minskad utvecklingsrisk.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund.

– Jag heter Stefan K. Nilsson och är vd och medgrundare av Lipigon. Jag började som doktorand hos Gunilla Olivecrona som tillsammans med maken Thomas Olivecrona under många år lett framgångsrik forskning inom blodfettsområdet vid Umeå universitet. Efter att ha disputerat på blodfetters omsättning 2010, bildade jag, tillsammans med Gunilla och ett antal medgrundare från universitetet, Lipigon. Idén var att behandla skadliga blodfetter genom aktivering av det fettnedbrytande enzymet lipoproteinlipas (LPL). Vi nådde tidiga framgångar och ett samarbetsavtal med AstraZeneca vilket validerade Lipigons expertis och attraherade de första externa investerarna. Ambitionen har sedan starten varit att bygga ett läkemedelsbolag med en rik och diversifierad projektportfölj inom vårt sjukdomsområde så under de kommande åren växte vår produktportfölj. 

steffe

Stefan K. Nilsson, vd

Kan du beskriva Lipigon och er verksamhet för Stockpickers läsare?

– Lipigon är ett forskningsbolag som utvecklar läkemedelskandidater inom lipidrelaterade sjukdomar. Det är sjukdomar där kroppens förmåga att hantera blodfetter rubbats. Vår längst gångna kandidat, Lipisense, har precis gått in i klinisk fas I. Vi fokuserar i dagsläget på nischade sjukdomar för att på ett mer kostnadseffektivt och tidseffektivt sätt kunna ta läkemedel till marknad. Lipisense-projektet är inriktat på att ta fram ett läkemedel för behandling av kraftigt förhöjda triglycerider för sjukdomarna svår hypertriglyceridemi (SHTG) och familjär kylomikronemi (FCS). Vår forskning ligger i framkant och vi kombinerar vår kunskap om lipidbiologi med den senaste spetsteknologin, t ex RNA-läkemedel och genterapi, för att skapa innovativa läkemedelskandidater med first-in-class potential.

Den vanligaste dödsorsaken i Sverige idag är hjärt- och kärlsjukdomar. Vad är det ni hoppas kunna förändra med era läkemedel? 

– Vårt primära fokus idag är nischade blodfettssjukdomar då det går betydligt snabbare och dessutom mer kostnadseffektivt att gå igenom de kliniska faserna då det behövs avsevärt färre patienter.

Hjärt-kärlsjukdom är dock en ett långsiktigt mål för oss. Trots att man når behandlingsmålen för LDL-kolesterol så kvarstår en stor risk, bara av 30 % av alla sjukdomsfall förhindras. Andra blodfetter där bra behandlingsalternativ saknas är en starkt bidragande orsak till denna stora kvarstående risk. Vi tror att våra produktkandidater kan bli framgångsrika behandlingar i kampen mot hjärt-kärlsjukdom men vi behöver en stor partner som klarar av de enorma kliniska studierna som krävs. Fram till dess fokuserar vi på mindre sjukdomsområden.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

– Vi är experter inom lipidbiologi och baserat på den kunskapen väljer vi ut målprotein och den läkemedelsteknologi som passar bäst för vårt syfte. Här söker vi gärna samarbeten med teknologiexperter för att minska utvecklingskostnaderna och korta utvecklingstiden – kunskapsmaximering helt enkelt. Vi är beredda att driva våra utvecklingsprogram så långt att attraktiva licensaffärer kan ingås och i vissa fall kan vi tänka oss eget marknadsgodkännande. Tidpunkten för en eventuell licensaffär varierar beroende på program men genomgången fas I/II innebär ofta en stor värdeutveckling och därmed en attraktiv tidpunkt att söka licenspartners. En typisk licensaffär innebär förskottsbetalning, milstolpsbetalningar, intäktsdelning och royalties på försäljning.  Idag har vi bland annat utlicensierat Lipodystrofi-projektet till Combigene och har ett nära samarbete med kinesiska HitGen avseende dyslipidemi-projektet.

Bild5

Ni genomför just nu en nyemission på ca 25 MSEK. Vad skall ni använda emissionslikviden till?

– Merparten ska användas till den så kallade MAD-studien (multipel dosering) i den pågående fas I-studien som vi gör med Lipisense. Därutöver ska vi investera i förberedelser inför fas II med samma indikation. En mindre del går till investeringar i de övriga projekten och till att stärka rörelsekapitalet.

Vilka milstolpar anser du att man som investerare ska hålla koll på framåt?

– Redan till hösten ser vi framför oss att vi ska kunna få de första värdehöjande resultaten från fas I-studien med Lipisense. Det blir såklart en nyckel för den framtida utvecklingen. Men med våra många projekt så händer det saker hela tiden, framför allt nu i början då genombrotten är svåra att förutse.

Läkemedelsforskning är ju förenat med hög risk, vilka risker ser du som mest betydande med Lipigons forskning?

– Läkemedelsutveckling är hög risk, utan tvekan, men vi har gjort allt vi kan för att minimera riskerna. Hittills har vi genomfört säkerhetsstudier och effektstudier i djurmodeller. Här har vi visat att vår behandlingsmetod är säker och effektiv. Vi har vidare stärk vårt case genom genetiska studier på patienter. En mindre aktiv ANGPTL4-gen har en kraftig koppling till minskad risk för bland annat diabetes och åderförfettning. Vidare visar studier av cirkulerande ANGPTL4-protein liknande resultat. Då levern är kroppens största producent av ANGPTL4 och vår molekyl effektivt tas upp och verkar i leverceller så har vi en mycket god chans att lyckas.

Nu går vi in i människa med förhoppning om goda resultat. Vi förväntar oss tidiga effektmått, dvs blodfettssänkning, och såklart en god tolerabilitet med få biverkningar. Alla jämförbara läkemedelskandidater i klinisk utveckling har visat effekt i samma läge så det talar starkt för att vi också skall se effektmått. Att tidigt i fas I kunna utläsa behandlingseffekt minimerar framtida utvecklingsrisk och bygger värde tidigt i bolaget.

Hur ser konkurrensen ut för Lipisense och hur särskiljer ni er?

– Konkurrens är hård med många andra blodfettssänkare i klinisk utvecklingsfas. De flesta konkurrenterna har dock valt att satsa på ANGPTL3 och ApoC-III. Lipigons är än så länge ensamma med ANGPTL4 som målprotein; vi är first-in-class. ANGPTL4 har flera fördelar gentemot de etablera målproteinerna; det starka genetiska stödet; det starka proteomstödet och kopplingen till fettrelaterade sjukdomar t ex typ 2 diabetes och fettlever.

Hur stor är er adresserbara marknad?

– Tittar man bara på de nischade sjukdomar som vi nu adresserar så finns redan där en mångmiljardpotential mätt i kronor. Men hela dyslipidemimarknaden beräknas vara värd cirka 14 miljarder USD år 2027.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Lipigon?

– Vi har flera spännande läkemedelskandidater, inte bara Lipisense även om den ligger längst fram. Vi har även en enorm potentiell marknad med ett konstant stort behov. Dessutom har vi en attraktiv klinisk utveckling med tidiga effektmått och relativt små kliniska studier som möjliggör snabb intäktsgenerering. Som tidigare nämnt, tidig riskminimering som innebär tidiga värdestegrande utvecklingssteg är ett starkt skäl att investera i Lipigon.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 3 - 17 juni 2022

Teckningspris: 2,15 SEK per aktie

Emissionsvolym: 25,1 MSEK

Garanti- och teckningsåtaganden: 90%


Dokument och filer

Läs mer och teckna aktier här

Stäng×
Relaterade ämnen
03.05.2022
Small Cap - Fortsatt rally i Aegirbio

Small Cap - Fortsatt rally i Aegirbio

Aegirbio rusade ytterligare 31,3 procent efter fredagens besked om att diagnostikbolagets självtest Viraspec till slut har godkänts och fått en...

Samtidigt rapporteras det att bolagets tidigare distributionspartner Nowmed, som i höstas pekades ut som inblandad i en momshärva, har försatts i konkurs. Enligt Aegirbio innebär godkännandet att bolaget nu kan färdigställa all dokumentation, till exempel förpackningar, översättning av bipacksedlar samt tryck av försäljningsmaterial för att kunna börja sälja självtestprodukten inom EU. Produkten måste dock listas för självtest i de europeiska länder man avser att sälja den till innan potentiell försäljning kan komma i gång.

Quickbit lanserade på tisdagen VISA-kortet Quickbit Card i Sverige och möjliggör betalningar via EUR-konto i Quickbit App. Kortet lanseras som ett fysiskt debitkort till den svenska marknaden och gör Quickbit till det första svenska kryptobolaget att erbjuda ett betalkort i Sverige. Växling från vald krypto till Euro kan enkelt och snabbt göras i Quickbit App och kortet fungerar överallt där VISA accepteras. Quickbit Card lanseras som ett fysiskt betalkort som kan användas för betalningar online, i fysiska butiker och för uttag i bankomater. Quickbits aktie steg 13,1 procent.

Forskningsföretaget Lipigon Pharmaceuticals rapporterade ett rörelseresultat på -9,0 miljoner kronor (-4,9) för det första kvartalet. Bolaget hade ingen nettoomsättning i kvartalet (0,8). Under kvartalet lämnade Lipigon in en klinisk prövningsansökan avseende Lipisenseprojektet till Läkemedelsverket och Etikprövningsmyndigheten. Under april godkändes ansökan av Läkemedelsverket. VD Stefan K. Nilsson skriver att är en betydande milstolpe där de sista förberedelserna nu pågår för att kunna påbörja fas l-studier under innevarande kvartal. Aktien försvagades 5,4 procent till 5,26 kronor i tunn handel.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
29.03.2022
Small Cap - SeaTwirl steg på godkänd koncession

Small Cap - SeaTwirl steg på godkänd koncession

Vindkraftsbolaget SeaTwirl har erhållit godkänd koncession för installation av bolagets flytande vindkraftverk S2x i Bokn kommun, Norge.

Godkännandet är en viktig milstolpe för bolaget. SeaTwirl har tillsammans med Marin Energi Testsenter AS (MET) ansökt om en koncessionsperiod om fem år. Installationsplatsen för S2x planeras att ligga i Boknafjorden, nordöst om Lauplandsholmen. Ansökan avser installation av S2x om 1 MW, en vertikal-axlad turbin med tillhörande förankringar samt kabel för kraftöverföring. S2x har en höjd ovanför vattenytan om 55 meter, ett djup under havsytan på 80 meter och en turbin vars diameter är 50 meter. Aktien klättrade 8,9 procent.

Enligt ett pressmeddelande visar en ny genetikstudie att målproteinet för Lipigons läkemedelskandidat Lipisense är det mest effektiva att rikta behandling mot vid kranskärlssjukdom och typ 2-diabetes. Studien är även målproteinet i ett annat av Lipigons projekt, som också är riktat mot blodfettsrubbningar, det näst bästa läkemedelsmålet. Andra etablerade målprotein, som redan är under kliniska prövningar (apoC3 och ANGPTL3), är inte lika effektiva, eller inte effektiva alls. Studien publicerades nyligen i den vetenskapliga tidskriften PLOS Biology. LPL är ett enzym som spelar en central roll för nedbrytningen av fetter i blodet och är sedan tidigare ett väl validerat målprotein för blodfettsrelaterade sjukdomar. Vid stängning noterades aktien 5,3 procent högre till 4,78 kronor.

Saniona har beslutat att pausa de kliniska studierna i fas 2b med Tesomet för hypotalamisk fetma och Prader-Willis syndrom. Bolaget meddelar samtidigt en personalnedskärning om cirka 30 procent. Aktien rasade 45 procent till 3 kronor. Saniona påpekar att beslutet att på eget initiativ tillfälligt avbryta fas 2-studierna med Tesomet inte har något samband med kandidatens säkerhet eller effekt utan beror helt och hållet på finansiella begränsningar. Saniona meddelar samtidigt att man fortsätter den pågående kliniska studien i fas 1 med SAN711, där resultaten förväntas kunna presenteras under slutet av första halvåret 2022. Bolaget fortsätter att investera i sin plattform för läkemedelsupptäckt inom jonkanaler, däribland SAN903 som beräknas inleda fas 1-studier under andra halvåret 2022.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början