Historik

Stockpicker grundades 1997 av William Marcus Ziegler. Den första produkten hette Stockpicker Newsletter. Betalprodukten utkom första gången den 1 september 1997 och finns kvar än idag som hjärtat i verksamheten.

Vid årsskiftet 1998-99 blev bolaget ett aktiebolag. Under våren 1999 tillträdde William Marcus Ziegler som VD. En ny affärsplan och förändringar av verksamheten utarbetades samma år. 

Stockpicker expanderade kraftigt under 1999. Ett tiotal handplockade medarbetare nyanställdes, huvudkontoret/administrationen flyttades till Stockholm, samarbeten med de ledande aktörerna i branschen initierades samtidigt som produktportföljen växte.

Under november månad 1999 lanserades ett unikt html-baserat nyhetsbrev, Stockpicker Market Update. Produkten som utkom redaktionellt och gratis/reklamfinansierat till prenumeranterna var först i sin nisch och vann snabbt stora framgångar på marknaden, kundmassan till produkten steg snabbt till femsiffriga nivåer.

I december år 2000 grundade Stockpicker verksamhet i Brasilien genom dotterbolaget Stockpicker Do Brazil (bolaget såldes sedermera under 2006). Och under 2005 startade Stockpicker AB även verksamhet i Finland genom dotterbolaget Stockpicker Finland OY.

Under våren 2004 lanserades Stockpickers tradingprodukt Stockpicker Swing Trader och kompletterade därmed Stockpicker Newsletter med en snabbare och mer tekniskt orienterad produkt med spjutspets-orienterade tradingcase inom aktier och finans.

Stockpicker Trade Alerts såg dagens ljus åren därefter. Det handlar om en halv-automatiserad produkt med fokusering på teknisk analys. Under perioden skapades också ytterligare nyhetsbrev i Sverige såsom Stockpicker Fund Timer som exempelvis fokuserar på fonder. 

Under åren 2007-2012 ägde Stockpicker AB dotterbolagen Stockpicker Securities AB och Stockpicker Asset Management AB. Två helägda dotterbolag som var under Finansinspektionens tillsyn. Stockpicker valdet dock att renodla verksamheten och avyttrade sin mäkleri- och fondverksamhet. De bägge bolagen Stockpicker Securities AB såldes 2008 respektive 2012. Även Stockprophecy AB har avyttrats under de senaste åren.

Efter avyttringen av den tillståndspliktiga verksamheten, sattes fokus på det som alltid varit kärnan i Stockpicker nämligen analys.

I mars 2018 somnade Stockpickers grundare och VD, Marcus Ziegler, in efter en tids sjukdom. Han lämnade ett stort tomrum i bolaget.

Vi bygger nu vidare bolaget för att, helt enligt Marcus önskan, se till att Stockpicker finns kvar i många år framöver. Allt detta blir möjligt tack vare fantastiska medarbetare och alla samarbetspartners som vi jobbat med i många år.