FundedByMe – Ett tungt första halvår

Våra förväntningar var ganska lågt ställda inför crowdfundingbolagets halvårsrapport. Tyvärr blev utfallet ännu sämre än befarat och nettoomsättningen backade med 28%, jämfört med andra halvåret 2018, till 9,9 Mkr. Detta trots att storförvärvet Laika Consulting integrerades först den 2:a augusti förra året och bidrog därmed bara fem månader till fjolårets resultat.
Bolagsbevakningen
2019.08.08

FundedByMe – Ett tungt första halvår

Detta är en betald analys på uppdrag av FundedByMe

FBM MTF B / NGM / 3,24 kr

Aktiviteten inom Laika, som tillhandahåller tjänster inom Investor Relations och finansiell kommunikation, har uppenbarligen bromsat markant, och dotterbolaget minskade sin omsättning under årets första sex månader till 7,7 Mkr, efter att ha tidigare legat på en helårsomsättning omkring 30 Mkr (2015-2017).

Även själva crowdfunding delen FundedByMe hade en tuff start på året, vilket var dock snarare bransch- än bolagsspecifikt. Icke desto mindre backade omsättningen under första halvåret i år med 40%, jämfört med samma period ett år tidigare, till 3,1 Mkr. Vd Daniel Daboczy har, emellertid, sett en tydlig förbättring av aktivitetsnivån från kundbolagen under andra kvartalet och bolaget lyckades till slut att genomföra 20 framgångsrika crowdfunding-kampanjer under januari-juni, 9 kampanjer färre än under samma period i fjol.

Förutom en lägre efterfråga belastades organisationen även av det pågående integrationsarbete av Laika, som verkar ha tagit mer tid och pengar i anspråk än vad man tidigare har räknat med. Under processen har ledningen sett över samtliga kostnader, vilket bland annat har lett till en flytt till gemensamma lokaler och en översyn av lönenivåerna. Ledningen bedömer att utfallet av förändringsarbetet kommer att leda till resultat redan under andra halvåret i år.

Det skulle vara välbehövt, med tanke på rörelsekostnaderna som faktiskt ökade till 29,9 Mkr, från 27,1 Mkr under andra halvåret 2018. I kombination med den lägre omsättningen ledde det till en försämring av rörelseresultatet till -19,9 Mkr, jämfört med -13,3 Mkr. Även justerat för engångskostnader på totalt 4 Mkr, uppgick rörelseförlusten fortfarande till 15,9 Mkr.

Till följd av den negativa operationella utvecklingen har bolagets finansiella ställning blivit mer ansträngd. Ett negativt kassaflöde från den löpande delen av verksamheten om 9 Mkr, har delvis vägts upp av nyemissionen som genomfördes i maj och som tillförde runt 3 Mkr efter kostnader. Emissionen tecknades till 63%, vd:ns teckningsåtagande på 1 Mkr inkluderad. Dessutom bidrog en kortfristig kredit om 1,5 Mkr positivt till likviditeten, som dock minskade under perioden till 1,2 Mkr vid slutet av juni. Soliditeten uppgick vid samma tidpunkt till 67%.

Ledningens ambition för resten av året är att etablera bolaget på ytterligare minst en ny marknad och man befinner sig i långtgående förhandlingar med flera aktörer. Dessutom förväntar man sig bra kampanjer av de Joint Ventures utanför Sverige och vd Daboczy har höga förväntningar för andra halvåret i största allmänhet, givet att marknadsläget fortsätter vara som under andra kvartalet. Lovande är att man har märkt av ett ökande antal förfrågningar inte bara inom crowdfunding, men också inom IR-relaterade tjänster.

Så här långt har, enligt bolagets hemsida, en kampanj stängts framgångsrikt, ytterligare sex kampanjer klassas för tillfället som ”live”. Det är dock för tidigt att bedöma huruvida det historiska mönstret med ett starkare andra halvåret inom crowdfundingen kommer visa sig igen.

Men även om så blir fallet, och även under förutsättningen att bolaget lyckas driva in en större del av sina utestående kundfordringar, ser det inte ut som om likviditeten kommer räcka till året är slut. Det innebär att vi ser en inte obetydlig risk att man kommer behöva bli aktiv på finansieringssidan igen. Med tanke på det dämpade intresset vid den senaste företrädesemissionen, är det inte självklart hur man tänker lösa problemet.

Börsvärdet har sedan noteringen krympt till drygt 20 Mkr (räknat på det nya antalet utestående aktier efter den senaste emissionen). Att det motsvarar bara omkring 80% av den årsomsättningen, som vi nu räknar med, måste ställas i relation till den avstannande tillväxten och det negativa kassaflödet. Prognososäkerheten är dessutom hög, och en förnyad oro på finansmarknaden i spåren av en upptrappad konflikt mellan USA och Kina skulle kunna försämra situationen för crowdfundingen ytterligare.

En investering i FundedByMe är i dagsläget enbart för den mycket riskvillige, som tror på en markant förbättring i kundaktiviteten, samt ledningens förmåga att förbättra lönsamheten genom besparingar och en ytterligare digitalisering av verksamheten.

Ladda ner analysen här

Analytiker: Sebastian Lang

Disclaimer

Detta material har sammanställts av Stockpicker i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Stockpicker lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i materialet. Åsikter som lämnats i materialet är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av materialet och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i materialet. Stockpicker frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta material. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Stockpicker frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av materialet.