Stäng
Prenumerera gratis på Sveriges ledande nyhetsbrev inom bank & finans
05.05.2019

Collector – marknadens misstro intakt

Att nischbanken Collector ej hör till marknadens gunstlingar är knappast en banbrytande upptäckt. Kort inför bolagets Q1-rapport har en av de fyra största svenska bankerna sänkt rekommendationen för aktien till Sälj trots att den redan då behäftades med ensiffrigt p/e tal trots tillväxttakt vida överstigande övriga banksektorns. Det säger väl antagligen det mesta om den kompakta misstron mot bolaget och dess ledning.

COLL | Mid Cap | 53,6 kr

Annat var det däremot förr då aktien åsattes vinstmultiplar på närmare 25-30 medan köprekommendationerna (delvis från samma bank som ovan) haglade. Då var den höga tillväxten i fokus. Idag oroas man snarare över kommande eventuella kreditförluster som dock ännu så länge lyser med sin frånvaro. I slutet av Q1 var 12 månaders rullande siffra 1,4% vilket är i linje med vad den låg på vid utgången av Q4. Samtidigt har exponeringen mot bostadsutvecklarna sjunkit till under 2% av kreditstocken. Ser man till den fortsatt låga (och bestående?) räntenivån och en fortsatt god arbetsmarknad är det inte svårt att måla upp ett scenario där också dessa befarade kreditförluster får skjutas på framtiden.

Vi skall trots det inte sticka under stol med att vi drog lättnades suck när Q1-rapporten publicerades. Detsamma kan man nog säga att marknaden gjorde, då kursreaktionen blev +10% till drygt 56 kr per aktie. En nivå som den faktiskt toppade omkring även efter att Q4-rapporten publicerades i februari. Den svaga kursutvecklingen inför rapportpubliceringen (tillsammans med ovan nämnda säljrekommendation så nära inpå rapporten) gjorde att vi befarade att något ”oväntat” dåligt kunde dyka upp. Så var dock definitivt inte fallet utan tvärtom såg siffrorna ut såsom vi hade förväntat oss. På en del punkter var utfallet faktiskt till och bättre än vad vi hoppades på.

Utlåningen till allmänheten uppgick vid utgången av kvartalet till nära 27 miljarder kronor vilket är en ökning om ca 33% jämfört med läget för 12 månader sedan och drygt 3% mer än vid årsskiftet. Intäkterna ökade under Q1 med 29% och uppgick till 662 Mkr (511). Vid en första anblick är det förstås riktigt bra siffror men vi skall komma ihåg att fjolårets Q1 inte hörde till de allra bästa. Tvärtom. Jämför vi sekventiellt med Q4 var utvecklingen ungefär i linje med vad Collector presterade då (690 Mkr)

Rörelseresultatet steg med hela 49% till 275 Mkr och var därmed även högre än under Q4 ifjol då motsvarande siffra var 250 Mkr. Resultatet efter skatt (EAT) ökade med 41% till 158 Mkr (112). Efter finansiella kostnader och skatt gav det en vinst per aktie om 1,54 kr (1,09). Även det högre än under Q4 då det blev 1,50 kr i vinst. Det egna kapitalet angavs till drygt 35,4 kr jämfört med 33,8 kr vid årsskiftet. Avkastningen på det egna kapitalet (ROE) ökade med nära en procentenhet till 18,5% (17,7)

Skall man anmärka på något så är det möjligtvis ändå lönsamheten. Tittar man på mått som räntenettomarginal har den försvagats ytterligare i Q1 och uppgår nu till 7,7%. Därmed har den gått ned ganska stadigt under de senaste två åren. Sedan Q1 2017 har den faktiskt sjunkit med 1,5 procentenheter.

Också rörelsekostnaderna fortsätter stiga. Inte okontrollerat men ändå. I Q1 ökade de med 19% varvid det s.k. K/I talet låg kvar på samma nivå som det gjorde i Q4, närmare bestämt på 0,43. Här har målsättningen sedan tidigare varit att komma ned mot 0,40 och helst under. Så här långt har man under Martin Nossmans ledning inte varit särskilt lyckosamma vad den aspekten beträffar. Men så tillträdde han också så sent som i augusti ifjol. Att åstadkomma bestående kostnadseffektivitet gör man inte i en handvändning.

Summerar vi intrycken finns det egentligen inget som föranleder oss att byta fot beträffande bolagets aktie. Vi gör heller inga prognosjusteringar beträffande årets utveckling och räknar därmed alltjämt med att årets vinst landar strax norr om 6 kr för att troligtvis öka med ytterligare 5-10% året därpå. Med det sagt anser vi alltjämt att rabatten mot traditionsenliga banker är något svårsmält. Förvisso lämnar man inte utdelning vilket ofta är lockelsen med bankaktier men å andra sidan investerar man dessa medel i nya spännande fintech-bolag. Skulle något av dem lyckas kan det mycket väl ge aktieägarna betydligt högre belöning än årlig direktavkastning på 3-5% hade gjort. Dessutom växer man avsevärt snabbare (även om siffrorna i just Q1 är dopade av svaga jämförelsetal) vilket i sin tur bör påverka lönsamheten på sikt.

Risknivån i Collector är förstås högre än vad som är fallet för banksektorn och därmed är vi överens med marknaden att någon form av rabatt mot Stockholmsbörsens genomsnitt (som nu ligger omkring p/e 17) är på sin plats. Men så stor skillnad som det har blivit under de senaste 12 månaderna tycker vi känns fel varvid vi upprepar vår köprekommendation med riktkurs om 78 kr som i detta nu motsvarar ett p/e-tal om ca 13 på årets vinstestimat och lite drygt 12 på nästa års dito. Klart attraktivt för en växande nischbank med Collectors profil.

Stäng×
Av
Jacek Bielecki Analytiker
13.02.2019

Collector – odramatisk rapport

Att vi har varit klart skeptiska till Collectors värdering alltsedan en kort tid efter introduktionen (som vi för övrigt rekommenderade att teckna aktier i när det begav sig), har visat sig vara korrekt. Däremot ser det ut som om vi var väl tidiga på bollen med att inta en positiv hållning när vi för knappt ett år sedan (i mitten av mars) åsatte aktien en köprekommendation. Sedan dess har kursen nämligen sjunkit med ca 20% och inte har man fått någon utdelning under tiden heller.

COLL | Mid Cap | 51,90 kr

Att marknaden har intagit klart skeptisk hållning till nischbankerna är tydligt. Trots helt klart godkända rapporter fortsätter aktierna att i de allra flesta fall åsättas ensiffriga p/e-tal. Affärsmodellerna misstros och stora kreditförluster befaras.

Så här långt ser dock farhågorna ut att vara något överdrivna. Tittar man på Collectors senaste kvartalsrapport låg kreditförlustnivån på 1,4%. Det var förvisso en markant ökning jämfört med kvartalet tidigare men hela ökningen uppges vara direkt hänförlig till de större avsättningar som gjorts för privatlån enligt reglerna för redovisning av förväntade kreditförluster (IFRS 9) som infördes ifjol. Inget att vara orolig över i dagsläget men man bör definitivt hålla koll på siffran framgent.

Tittar vi på intäkterna ökade de med 20% på helårsbasis till 2321 Mkr till stor del tack vare att ökningen i Q4 var hela 30%. En minst sagt bra start för den nye VD som ju tillträdde i mitten av augusti. Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 17% till 914 Mkr vilket efter skatt (EAT) motsvarade 566 Mkr eller 5,51 kr per aktie. Det kan ställas i relation till vår senaste prognos om 5,50-5,55 kr. Här skall man då komma ihåg att resultatet påverkades av redan ovan omnämnda reservering för kreditförluster till ett värde av 46 Mkr.

Särskådar man siffrorna för helåret och Q4 noterar man att lönsamheten har sjunkit något. Rörelsemarginalen är en procentenhet lägre liksom räntenettomarginalen. De totala kostnaderna för helåret uppgick samtidigt till 1 407 Mkr vilket motsvarar en ökning om 22%. Det är något högre än intäktsökningen överlag, en trend som har hållit i sig även under Q4.

VD Martin Nossman uppger att arbetet med höjd kostnadseffektivitet har högsta prioritet och omfattar alla delar av verksamheten. Målsättningen är att K/I-talet skall sjunka under 0,40. I Q4 var siffran 0,43 och sett över helåret summerades den till 0,46.

Att minska kostnaderna och öka lönsamheten lär måhända vara ledningens prioriterade områden för 2019 men det lär inte ske på bekostnad av tillväxten. Tvärtom flaggar bolaget för offensiva satsningar med syfte att stärka Collectors marknadsposition. Siktet är inställt att vinna fler nya kunder både inom privat- och företagssegmentet. Så här långt har det också gått bra.

Under 2018 ökade kreditportföljen med 34% till 26,1 miljarder kronor. Av den totala kreditportföljen utgör Företagssegmentet 51 % och Privatsegmentet 49 %. Men det som smakar gott kostar i regel en del. Vi noterar exempelvis att den s.k. relationen för kärnprimärkapitalet har sjunkit till 11,9% från 14,3% året innan.

På det hela taget levde bokslutet upp till våra förväntningar. Nog för att det finns en del områden där man skulle kunna prestera bättre men vi ser ingen större anledning att behöva justera våra vinstantaganden avseende 2019. Fin tillväxttakt, kostnadsmedvetenhet, fortsatt förhållandevis låga kreditförluster och minst sagt modest värdering gör därför att vi fortsätter att betrakta Collector som en attraktiv aktie ur investeringsperspektiv. Bolagets nya vd, Martin Nossman, tycks så här långt visa sig vara precis lika starkt fokuserad på att prestera som vi tidigare antagit.

Att man trots sina nyckeltal värderas i paritet med traditionsenliga banker där inte minst tillväxten är närmast obefintlig har vi svårt att förstå. Risknivån är förstås högre och därmed är vi överens med marknaden att en viss rabatt mot Stockholmsbörsens genomsnitt (p/e ca 15) är på sin plats. Men så stor skillnad som det har blivit under 2018 tycker vi ändå känns fel varvid vi upprepar vår köprekommendation med riktkurs om 78 kr som i detta nu motsvarar ett p/e-tal om ca 13 på årets vinstestimat.

Stäng×
Av
Jacek Bielecki Analytiker
Annons
05.09.2018

Collector Bank

Nischbanken Collector Bank framstod länge som lite väl högt värderat för vår smak.

Från Stockpicker Newsletter (5 september 2018)

Collector – oförtjänt hög rabatt                                        COLL | Mid Cap | 67,5 kr

Nischbanken Collector Bank framstod länge som lite väl högt värderat för vår smak. I mitten av Q1 (Newsletter 1604) bytte vi dock fot efter att kursen mer eller mindre halverats från toppnivåerna. Det skulle visa sig ha varit lite väl tidig omsvängning. Svag Q1-rapport samt inte minst turbulensen på chefspositionerna har nämligen fått kursen att fortsätta dala innan den slutligen bottnade (?) under juli månad på nivåer strax under 60 kr, dvs ca 10% lägre än vid rekommendationstillfället. Väl därefter har tendensen varit betydligt starkare. Idag betalas aktien faktiskt något högre än i mitten på mars då vi rekommenderade köp. Är vändningen här?

Ett tvärsäkert svar på den frågan är förstås inte helt lätt att ge. Nog ser det dock ut som om det åter är ordning på torpet efter en tids turbulent utveckling. Sedan 1 augusti har bolaget en ny VD i form av Martin Nossman med långt förflutet på Handelsbanken Capital Markets, vars anställning innebär ett avsteg från den tidigare kvinnodominerade ledningsstrategin. Dessutom har han till sin hjälp Magnus Erkander i rollen som tf finanschef. Duons första delårsrapport publiceras i slutet av oktober.

Collectors verksamhet som huvudsakligen (75-80%) finansieras med inlåning från allmänheten, är indelad i två segment: Privat och Företag. Inom Privat bedrivs utlåning till privatpersoner, faktura- och delbetalningstjänster till e-handels- och butikskunder, kreditkortstjänster samt inlåning. Segmentet Företag omfattar fastighetskrediter, företagskrediter och factoring riktat främst till små och medelstora företag, inkassoverksamhet för kunds räkning (uppdragsinkasso) samt förvärv av portföljer av förfallna fordringar. Därutöver investerar man inom i små s.k. fintech-bolag (Collector Ventures). Idag har man kontor i Göteborg (huvudkontor), Stockholm, Helsingfors och Oslo. Bolagets totala kreditstock uppgick till 21,5 miljarder kronor vid halvårsskiftet, 10% mer än i samband med senaste årsskifte. Under 2017 hade den ökat med 47%.

Trots chefskarusellen lyckades Collector publicera en stark Q2-rapport. Jämfört med motsvarande period året innan ökade de totala intäkterna med 18% till 556 Mkr (473). Även sekventiellt var det en förbättring om nära 9%. Rörelseresultatet steg med 21% i Q2 vilket efter finansiella poster och skatt gav en kvartalsvinst på 1,43 kr per aktie. Det kan jämföras med 1,24 kr under motsvarande period föregående år och 1,09 kr i Q1. Summerat för hela det första halvåret uppgick vinsten per aktie till 2,52 kr. En ökning med 8% jämfört med samma period ifjol. Det kan tyckas skralt (intäkterna ökade med 17%) men då skall man också komma ihåg att vinsten i årets Q1 faktiskt var lägre än i fjolårets dito.

När vi köprekommenderade aktien utgick vi från att tillväxten de närmaste åren skulle uppgå till 10-15% med något lägre lönsamhet än den historiska. Som bakomliggande orsaker till nämnda antaganden angav vi den stärkta konkurrensen, viss risk för ökade kreditförluster samt inte minst något höjda räntor framgent. Årets vinst uppskattades till omkring 6 kr per aktie och nästa års till närmare 6,90 kr. I det läget var faktiskt båda våra prognoser avsevärt lägre än samlad konsensusbild som vi menade var lite väl optimistisk.

Idag ser det faktiskt ut som om våra antaganden låg närmast sanningen. Konsensusestimaten har nämligen sänkts påtagligt och plötsligt framstår vår prognos från i mars som offensiv i jämförelse med andras (baserat på uppgifter i FactSet). Den främsta orsaken är förstås det överraskande svaga utfallet i Q1 som ju publicerades ett par månader efter vår inledande analys och som troligtvis också var triggern för styrelseordföranden Lena Apler att dra i handbromsen och byta ut ledningsgarnityret.

Sett till vad bolaget har presterat så här långt i år är risken stor att åtminstone årets vinst blir ca 5% lägre än vad vi till och med vi har skissat på. Detta trots att tillväxten ser ut att överträffa våra förväntningar. Då räknar vi ändå med att resultatutvecklingen under andra halvan av året bör bli klart bättre än under den första. Dels som en konsekvens av det sparprogram som har sjösatts och som beräknas ge full effekt under andra halvåret. Dels baserat på det faktum att årets första halvår belastades med en del extra kostnader i form regulatoriska anpassningar till både IFRS9 och GDPR samt bl.a. flytt av huvudkontor etc. Dessutom har man tagit kostnaden för merparten av avgångsvederlaget till den sparkade vd Liza Nyberg. Att ta igen dessa kostnaders påverkan i år blir förstås svårt. Nästa år borde dock vår prognosvinst framstå som fullt realistisk givet att tillväxten håller i sig vilket vi tror att den gör.

Med ovanstående antaganden som utgångspunkt förefaller aktien att handlas till ett p/e tal på omkring 10 på nästa års förväntade vinst. Det är snålt även om hänsyn tas att 2019 riskerar att bli ett toppår för bolaget. Detsamma kan ju trots allt sägas om Stockholmsbörsen där ju p/e talet ligger närmare 16 samtidigt som den generella tillväxttakten är lägre. Att Collector skulle åsättas en multipel om 16 ser vi som mindre sannolikt men att rabatten skall vara så pass hög som den är idag anser vi inte vara rättfärdigat heller. Till och med småtrista bankverksamheter som ej ser ut att växa i någon större omfattning värderas högre. Därav som vi fortsätter att se Collector som attraktivt prissatt och upprepar både vår köprekommendation och riktkurs (83 kr).

Stäng×
Relaterade ämnen

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början