Stäng
Så skapar du en extra inkomst från börsen. Fyll i din mailadress så berättar vi hur.
02.01.2020

Aktieutbildning - Utnyttja Newsletter till fullo (Del 2)

Fundamental analys

Fundamentala analyser används i normalfallet till att beräkna ett teoretiskt motiverat värde på ett bolag och därmed också försöka avgöra huruvida dess aktie är under- eller överprissatt. Komplext och oerhört svårt tänker du direkt kanske. Men så är det faktiskt inte.

Förvisso omfattar fundamental analys en samling olika teoretiska modeller men kräver för den delen inga större förkunskaper som inte en normalbegåvad person med lite vilja kan tillgodogöra sig. I synnerhet som det mesta av matnyttig information finns enbart ett par klick bort (såsom årsredovisningar och kvartalsrapporter).

Med andra ord finns det förutsättningar för de allra flesta att bli ”analytiker” under förutsättning att man dels har intresset dels är beredd på att lägga den tid som det ofta krävs för en analys. Som med mycket annat finns det inga enkla genvägar till målet men precis som den numera legendariske investeraren Warren Buffett nämnt (citat ovan) är lyckade investeringar inget område där man måste vara utomordentligt begåvad.

Fundamental analys bör nämligen inte betraktas som någon exakt vetenskap. Det finns egentligen inte några ”rätt och fel” och de slutsatser som dras kan därför väldigt ofta skilja sig åt. Inget konstigt i sig. Det är nämligen just olika syn som skapar en marknad och gör att det vid varje enskilt tillfälle finns både köpare och säljare till de olika företagens aktier.

Angreppssätten i den fundamentala analysen kan också skilja sig åt beroende på vem som utför den. Varje analytiker (eller privatperson för den delen) har sin egen mall för vad han eller hon utgår ifrån, eller vilka aspekter som man anser vara viktigast. I dagens avsnitt tittar vi närmare på det som vi själva anser vara av värt att ta en närmare titt på när vi tar oss an ett analysuppdrag.

Produkter

Det som kan tänkas utgöra huvudskälet till varför man väljer att titta på ett visst företag är ofta dess produkter. Ibland blir man helt enkelt inspirerad av något man själv använder och företaget bakom produkten. Att man gillar produkten eller produkterna själv kan många gånger vara en bra indikation på att även andra gör det och skäl nog att börja titta på företaget som tillhandahåller dem. Det är dock allt som oftast inte skäl nog att äga aktien (även om det förstås kan visa sig att fungera väl).

Att förstå vad ett bolag säljer är dock tveklöst oerhört viktigt för att kunna bilda sig en uppfattning om den underliggande marknadens utseende och eventuella framtidsutsikter. Ju bättre förståelse man får för produkterna desto mer minimerar man riskerna för felaktiga slutsatser. Sedan kan det förstås ändå alltid bli fel. Marknadsdynamiken förändras ständigt något som många företag har fått befara inte minst under de senaste två decennierna där exempelvis digitaliseringens framkomst har medfört en disruption vars karaktär få hade kunnat förutspå.

Marknad

Lika viktigt som att försöka förstå företagets produkter är även förståelsen för den marknad som de adresserar. Ju större den är desto bättre är det i regel (även om det naturligtvis som kring alla regler finns undantag) då det skapar utrymme för många aktörer att ”dela på kakan”. Konkurrensen om den presumtiva kunden är nämligen en oerhört viktig aspekt vid bedömningen av produkternas förutsättningar. Finns det många stora och mäktiga aktörer som det företag man tittar närmare på konkurrerar med eller är man tämligen ensamma alternativt likvärdigt stora med sina kombattanter?

Ju större skillnad mot marknadsledarna är, desto tuffare kan det bli att kapa åt sig marknadsandelar. I lägen som detta blir ofta uppstickarnas lönsamhet lägre (i alla fall initialt). Detta eftersom de allra vanligaste tillvägagångssätten att komma åt marknadsandelar är dels marknadsföring (som kostar) dels lägre prissättning.

Just att bilda sig en hyfsat tydlig uppfattning om bolagets främsta konkurrenter brukar vi själva tycka är oerhört värdefullt hjälpmedel vid analys. Dels eftersom man kan skapa sig en tydlig bild av hur tillväxttakten och lönsamheten i en given bransch brukar se ut.

Dels eftersom man i de lägena får tydliga jämförelseobjekt att ställa det analyserade bolaget mot (konkurrenternas årsredovisningar kan faktiskt visa sig vara minst lika matnyttig informationskälla som det analyserade bolagets). Ju större avvikelse i någon riktning desto intressantare brukar ”caset” te sig som. Skillnaderna utgör nämligen ofta grund för eventuell under/över värdering vilket i sig skapar intressanta förutsättningar för vidare efterforskningar.

 En anledning som kan ligga till grund för avvikande värdering är bolagets (eller för den delen konkurrenternas) eventuella skydd gentemot just konkurrens. Sådant brukar i investeringskretsar benämnas som vallgrav (även benämningen MOAT förekommer) och kan handla om allt ifrån viktiga patent och banbrytande teknologi som gör det svårt för konkurrenterna att erbjuda motsvarande lösning, till varumärkets dominanta ställning eller en annorlunda affärsmodell som får kunderna att välja just den här lösningen.

Ägarbild

Har man fått hum på vad bolaget säljer och till vem, är det ofta läge att titta på vilka som står bakom företaget. Den kanske överlägset viktigaste faktorn för företagets eventuella framgångar eller uteblivna sådana är dess operativa ledning. Det tål dock att påpekas att denna utses normalt av en styrelse som i sin tur utses av företagets största ägare (via valberedning). Just ägarsidan är därmed oerhört viktig att titta närmare på i första hand.

Stabila, långsiktiga och gärna kapitalstarka aktieägare är givetvis alltid en fördel. Om inte annat så blir man varse om vikten av detta i lägen då det börjar blåsa snålt vilket många företag får erfara från tid till annan. Ett bra exempel här kan huvudägaren i Hennes & Mauritz, Stefan Persson, utgöra som i våt och torrt har stöttat bolaget och då allra mest häromåret när de flesta andra räknat ut det.

Styrelse & ledning

Välmeriterade och långsiktiga ägare för ofta en annan viktig fördel med sig: de attraherar duktiga människor till bolagets styrelser och ledning. Detta skall naturligtvis inte föraktas eftersom det är just den här gruppen av människor som förväntas ligga bakom företagets eventuella framgångar. Ju större och bredare kunskapsbank och nätverk som dessa besitter desto bättre.

Tittar man på den operativa sidan i ett företag är det normalt sett VD och CFO (finanschef) som utgör de viktigaste posterna och bör därför synas lite extra noga. Här vill man som presumtiv investerare gärna se kontinuitet. Ständiga byten på ledande positioner är ett tydligt negativt tecken. Det tar nämligen ofta tid att förändra en organisation och anpassa den så att den anammar ledningens (och troligtvis även styrelsens och därmed även ägarnas) vision om hur man skall ta sig fram mot de utsatta målen (de flesta bolag har uttalade sådana).

Starka ledare (här åsyftar vi främst personernas tidigare track-record) tjänstgör ofta som någon form av kvalitetsstämpel. Här kan exempelvis Björn Rosengren fungera som ett tydligt exempel på vad utnämning av en sådan person kan innebära för aktiekursen. Sedan han utsågs till VD för jättekoncernen ABB har dess aktiekurs stigit trots att han inte ens tillträtt posten ännu.

Marknadsaktörerna är väl medvetna om vad just han åstadkommit på sina tidigare uppdrag och hoppas naturligtvis att han fortsätter på den inslagna banan. Steg, gjorde kursen även när det blev klart att den tidigare VD, Ulrich Spiesshofer, entledigades. Detta som en konsekvens av att marknaden hade tappat tron på hans förmåga att skapa långsiktigt värde för aktieägarna eftersom aktien hade utvecklats avsevärt sämre än börsen under hans ledning.

Pilotskolan/insynsköp

I samband med att vi granskar vilka som leder ett givet företag, undersöker vi gärna hur dessa personers incitament ser ut. Här vill åtminstone vi gärna se att eventuellt höga ersättningar (finns allt som oftast specificerade i årsredovisningar) går i paritet med stort eget aktieägande. Sitter ledningen på aktieägarnas sida kan man åtminstone räkna med att aktieägarnas bästa (dvs aktiens kursutveckling) är ledningens främsta incitament snarare än höga arvoden och bonusar.

Du har säkert någon gång hört begreppet "pilotskola" som åsyftar just att den som leder ett företag delar riskerna med aktieägarna i och med stort eget ägande (sitter som styrman i samma båt). Självfallet är den typen av "skin in the game" ingen garanti för att ledningen inte tar felbeslut men bör åtminstone innebära att bolagets bästa alltid är i fokus.

När man ändå tittar närmare på ledningens aktieinnehav kan man likväl ta en närmare titt på hur de ledande befattningshavarna (s.k. insynspersoner eller insiders) agerat under de senaste månaderna. Förvisso bör det i regel inte finnas några belägg för att företagsledare är skickligare än oss andra på att hantera aktiemarknaden (läs: tajma och tolka) men utan tvekan bör de ha avsevärt mycket större information om det egna bolaget än vad vi utomstående gör.

Ser man ett tydligt köpmönster kan man åtminstone anta att de ej ser några uppenbara hot i närtid utan snarare förväntar sig att det kommer att gå bra för företaget (och därmed förhoppningsvis även för aktien). Ser man att säljtransaktionerna dominerar är det i regel en varningsflagg. Förvisso finns det som det heter tusen olika skäl att sälja en aktie (men enbart ett enda att köpa) men normalt sett hör det ändå inte till vanligheterna att personer i den absoluta ledningen avyttrar aktier om det inte hör samman med någon form av optionslösen eller avslutad anställning.

Stäng×
Aktieutbildning - Utnyttja Newsletter till fullo (Del 1)
01.01.2020

Aktieutbildning - Utnyttja Newsletter till fullo (Del 1)

Referensportföljen

På Stockpicker Newsletter ägnar vi oss primärt åt framtagning av investeringsförslag som bygger på fundamental analys. Strategin är egentligen ganska enkel och bygger på att ”köpa billigt och sälja dyrt”. Ett motto som må hända kan uppfattas som en sliten klyscha men som har tjänat oss väl under drygt 20 år nu.

Det är också just ovan nämnda strategi som har fått vår modellportfölj som vi kallar för Referensportfölj att stiga med nära 10 000% sedan start (hösten 1997) och vad viktigare är uppvisa positiv absolut avkastning under 20 av sammanlagt 22 år. Plumparna kom 2002 och 2008 då Referensportföljen tappade 24 respektive 14%. Dessa båda åren var dock exceptionella för den som eventuellt minns dem. Stockholmsbörsen hade exempelvis vid båda tillfällen sjunkit med närmare 42%.

Referensportföljen och dess utveckling är vanligtvis det som tidningen Stockpicker Newsletter förknippas med. Lite missvisande kan vi själva tycka vilket vi återkommer till lite senare. Att så pass stort fokus riktas mot vår Referensportfölj beror förstås på dess starka track-record (22 år). Nära 10 000% talar onekligen sitt tydliga språk. Men som alla andra har även vår portfölj haft bättre och sämre perioder genom åren.

Fjolårets utveckling kan exempelvis tjänstgöra som ett bra exempel på det senare nämnda. De s.k. värdeaktierna som vi normalt sett fokuserar på främst, har inte alls haft samma fina utveckling som tillväxtbaserade dito. Och att köpa fastighetsbolag till premievärderingar (oavsett om det handlar om 10 eller 50%) eller tillväxtbolag som värderas till p/e 20-25 i förhoppning om att premien skall öka än mer eller multipeln expandera till 30-35 eller högre, har aldrig varit ”vår melodi”.

Med allt det sagt är Stockpicker Newsletter så mycket mer än enbart Referensportföljen som ju enbart är ett av inslagen. Må hända ett populärt sådant (portföljförändringar aviseras i realtid via såväl mail som sms) men icke desto mindre enbart ett i raden av olika inslag. Inslag som därtill blir fler under nästkommande år. Mer om nyheterna lite senare.

Top Picks

Grundbulten som tidningen vilar på är förstås analyserna. Det är dessa som de flesta som involveras vid framtagningen av tidningen arbetar med på daglig basis. Eftersom vi varje år publicerar ungefär 90 nummer med fem analyser i varje handlar det om närmare 450 stycken analyser. Självfallet leder inte alla till ett köpråd då det vore närmast omöjligt att hitta 10 köpvärda aktier varje vecka. Men en hel del gör det och dessa utmynnar i en favoritlista som vi kallar för våra Top Picks.

För att bli en Top Pick måste aktien uppfylla en del kriterier. Likviditeten i aktien skall helst vara sådan att det skall gå att köpa och sälja en normalstor post. Risknivån får inte vara onaturligt hög vilket i sin tur innebär att vi så gott som aldrig tar in småbolag av ”lottsedel-karaktär”. Slutligen bör potentialen till vad vi bedömer vara en rimlig riktkurs uppgå till åtminstone 15% och gärna mer sett i ett 6-12 månaders perspektiv.

Självfallet blir inte alla köpförslag lyckade. Fundamental aktieanalys är ingen exakt vetenskap där det finns rätt och fel. All analys bygger på antaganden som i sin tur är beroende av att en rad olika faktorer inträffar. Det är inte alltid som de gör det och ibland kan även extraordinära och svåra att förutse händelser förändra spelplanen. Generellt gäller det helt enkelt att oftare ha rätt än fel för att citera en av de allra mest framgångsrika investerare genom tiderna, Peter Lynch. Lyckas man med det brukar det bli bra till slut. Och så här långt behöver vi definitivt inte skämmas. I år passerade vi nämligen milstolpen om 1 000 bolag på vår Top Picks (aktier som tagits in och lämnat listan). Den genomsnittliga avkastningen (inklusive aktier som inte utvecklats såsom tilltänkt) motsvarar 17%.

Insiderkoll

Det är ingen hemlighet att all fundamental aktieanalys bygger på datainsamling. Vad exakt som man allra helst tittar på är ofta subjektivt. Var och en av analytikerna kan ha sina egna preferenser för vad exakt han eller hon anser vara viktigast att hålla koll på. Mer om det kommer vi presentera i våra kommande inslag.

En parameter som de flesta av oss följer och som vi därför valt att kontinuerligt ha med inom ramen för Stockpicker Newsletter är insynsstatistiken. I varje söndagsupplaga listar vi veckans viktigaste transaktioner - (inslaget: Insiderkoll) - som insynspersoner rapporterat till finansinspektionen. Och eftersom storleken i detta fall onekligen har betydelse koncentrerar vi oss på transaktioner överstigande 250 000 kr.

Just insynsanalysen blir också något som vi från och med nästa år kommer att utöka fokus på. Tanken är att vi utöver en sedvanlig lista över de viktigaste transaktionerna också analyserar vilka av dem som kan anses vara av främsta vikt och varför. Ett nytt månatligt inslag med arbetsnamnet ”Månadens Insider” är således under uppsegling. Förhoppningsvis blir detta ytterligare ett värdefullt hjälpmedel som tidningen kan bistå med.

Newsletter Alerts

En annan nyhet som vi faktiskt redan tjuvstartat med, är tilläggstjänsten Stockpicker Newsletter Alerts. Har du inte anslutit dig till den ännu finns det ingen anledning att vänta med det. Newsletter Alerts är en appbaserad tjänst där tanken är att vi genom korta nyhetsflashar hjälper dig som prenumerant att hålla dig ajour med det allra viktigaste som rör marknaden med huvudfokus på våra främsta börsfavoriter (dvs tidningens Top Picks).

Av utrymmesskäl är det inte alltid som alla intressanta nyheter rörande aktier som finns på vår förnämsta lista kan uppmärksammas i tidningen. Via Newsletter Alerts blir detta däremot möjligt vilket vi hoppas kommer att skapa mervärde för dig som prenumerant och även göra det enklare att följa de bolag som Stockpicker Newsletter funnit intressanta.
Att koppla upp sig till Newsletter Alerts är inte särskilt krångligt. Tvärtom är det gjort på några få minuter. Så här gör du:

• Gå in på https://telegram.org via mobil/dator

• Välj om du vill ladda ner appen Telegram för Android, iPhone, macOS eller PC. Observera att det också finns en web-version som används i en helt vanlig webbläsare.

• Installera Telegram.

• Klicka därefter på den unika länk som du får via mail kort efter att din nya prenumeration har registrerats (kan ta några dagar eftersom vi släpper in ca 100-tal personer åt gången för att säkerställa att tjänsten fungerar smidigt och smärtfritt för alla) för att gå med i vår kanal "Newsletter Alerts"

Teknisk caseanalys

Den tredje nyheten som vi hade tänkt att bjuda våra läsare på är tekniskt inriktad "caseanalys". Stockpicker Newsletter har fram till nu huvudsakligen byggt på fundamental analys. De tekniska inslagen har avgränsats till genomgång av olika index, valutor, råvaror eller branschsektorer.

Från och med nästa år är tanken att även de tekniska inslagen skall ha huvudfokus på att erbjuda enskilda investeringsidéer om än med något kortare tidshorisont. Medan de fundamentala analyserna bygger på avkastningsmöjligheter på 6-12 månader sikt kommer våra tekniska case fokusera på betydligt kortare avstånd från köp till (förhoppningsvis) vinsthemtagning. Fokus här kommer snarare ligga på veckor än månader något som vi hoppas förhöjer läsvärdet för tidningen i sin helhet.

Stäng×
Annons
29.10.2019

Divergens

Priset på en aktie bestäms av utbud och efterfrågan, skiften i utbud och efterfrågan skapar trender. Är utbudet större än efterfrågan, trendar aktien lägre.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
16.09.2019

Average True Range (ATR)

Average True Range (ATR) är en indikator som mäter volatiliteten i en aktie över given period. Indikatorn introducerades av J. Welles Wilder Jr. I boken ”New Concepts in Technical Trading Systems”.


G5 Entertainment

G5 Entertainment ATR


”Range” är helt enkelt aktiens högsta minus aktiens lägsta värde för mätperioden. För att få ett medeltal på "rangen" tar man ett medelvärde över de 10 senaste mätpunterna. Average True Range blir därmed ett mått på aktiens prisvariation.

Stäng×
16.09.2019

Keltner Channel

Keltner Channels togs fram av Chester Keltner på 1960-talet och de används på olika sätt.

Lutningen på Keltner Channels hjälper till att identifiera trenden. Finns endast en mindre lutning eller ingen alls, är aktien in i en konsolidering. Faller priset under nedre Keltnerlinjen, får vi indikationer på svaghet. Stiger priset över övre Keltnerlinjen indikeras styrka.


G5 Entertainment

G5 Entertainment Keltner Channel


En Keltner Channel är en volatilitetsbaserad indikator som består av tre olika linjer. Medelvärdet består av ett  glidande medelvärde  och den övre linjen räknas genom att placera den 2 ATR  enheter från medelvärdet. På motsvarande sätt får man fram den understa linjen genom att placera den 2 ATR enheter under medelvärdet.

Formeln för Keltner Channel är

Keltner Channel medelvärde = MA

Keltner Channel övre linje = MA + 2 * ATR

Keltner Channe nedre linje = MA – 2 * ATR

där;

MA = glidande medelvärde

ATR = Average True Range

Stäng×
16.09.2019

Squeeze

Squeeze-signalen i Trade Alerts bygger på att aktier rör sig i cykler med låg och hög volatilitet.

Med volatilitet avses standardavvikelsen i avkastningarna över en viss tidsperiod. Standardavvikelse är ett spridningsmått som anger spridningen från medelvärdet. Ofta används volatilitet som ett mått på risk.

Volatiliteten är mean reverting, vilket alltså innebär att efter långa perioder av låg volatilitet väntas volatiliteten öka och vice versa. Mean reverting beteendet syns klart i grafen nedan. Efter en period med ytterst låg volatilitet, ökar volatiliteten för att sedan minska igen och därefter öka.

Vill man försöka fånga riktigt stora rörelser bör man positionera sig då volatiliteten är låg. Efter en period av låg volatilitet ökar nämligen sannolikheten att en aktie rör sig mycket, ofta i en explosionsartad uppgångsfas. Vi mäter volatiliteten genom att kombinera två olika indikatorer, Keltner Channel och Bollinger Bands.

En squeeze-signal bildas när Bollinger Bands är inom Keltner Channeln. Då har volatiliteten dragit ihop sig så pass mycket att en stark rörelse är att vänta. Nedan finns två exempel på hur squeeze-signaler kan se ut.


Tesla

Tesla2


Ovan finns graf på Tesla och vi ser hur volatiliteten drog ihop sig i början av augusti. En squeeze-signal föll på plats och på endast några veckor steg aktien med närmare 70 procent. Perioder av låg volatilitet följs av perioder med hög volatilitet och lyckas man positionera sig strax innan volatiliteten ökar, kan man få vara med på explosiva rörelser.


G5 Entertainment

G5 Entertainment


 Även i G5 Entertainment fick vi under sensommaren en squeeze-signal som så småningom mynnade ut i en kraftig rörelse uppåt.

 

Stäng×
29.06.2019

Calltrading

Utbud och efterfrågan styr prissättning av aktier och när det blir utbuds/efterfrågans-chocker finns möjlighet att göra riktigt bra affärer.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Swing Trader Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingtjänst som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Stockpicker Swing Trader
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Swing Trader

Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingtjänst som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
29.06.2019

Nyhetstrading

Vi sätter mycket fokus på nyheter i Swing Trader. Nyheter ger nämligen ett ”kursdriv” som ofta går att utnyttja. Här gäller det att identifiera de nyheter som kan resultera i en tillräckligt stor rörelse för att kunna genomföra en affär med kontrollerad risk.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Swing Trader Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingtjänst som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Stockpicker Swing Trader
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Swing Trader

Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingtjänst som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
29.06.2019

Utbrottstrading

En strategi som många placerare använder sig av, oavsett man handlar baserat på teknisk analys eller inte, är att försöka positionera sig innan en större rörelse. För att försöka detta koncept, är det viktigt att man först förstår vad begreppet volatilitet.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Swing Trader Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingtjänst som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Stockpicker Swing Trader
Stäng×
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Swing Trader

Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingtjänst som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Stoploss och riskhantering
22.06.2019

Stoploss och riskhantering

Helt avgörande för huruvida en trader har möjlighet att klara sig på marknaden är riskhanteringen och det kan inte nog poängteras vikten av att ha effektiva metoder för att hantera risk.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Swing Trader Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingtjänst som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Stockpicker Swing Trader
Stäng×
Relaterade ämnen
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Swing Trader

Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingtjänst som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början