Stäng
Missa inte de senaste aktietipsen och nyheter direkt från marknaden!
Inbjudan att teckna units i Klimator
07.10.2020

Inbjudan att teckna units i Klimator

Klimator förutser vägväder med mycket hög precision. Bolaget är ett mjukvarubolag, världsledande inom tillämpad vägklimatologi. Bolagets patenterade teknologi kan med hög noggrannhet göra prognoser om vägväder längs hela vägnät. Teknologin baseras på över 30 års forskning vid Göteborgs universitet.

Klimator har tagit fram två innovationer: dataplattformen Road Condition Data och sensorteknologin Ahead. Dataplattformen kan ta in data från en mängd källor, beakta en vägs specifika karaktärsdrag såsom topografi, höjdskillnad, beskuggning m.m. och slutligen modellera vägväder längs hela vägnät, såväl i realtid som upp till 72 timmar fram i tiden. Sensorteknologin Ahead är en kombination av en lasersensor, kamera och mjukvara som monteras på ett fordon och kan i realtid läsa av framförvarande vägs förhållanden och varna föraren och fordonet om farliga vägpartier, t.ex. genom en heads-up-display i vindrutan.

Historiskt sett har bolaget aldrig tagit in externt kapital via nyemissioner och Klimators IPO är faktiskt den första nyemissionen i företagets snart 20-åriga historia. Klimator har tidigare tvingats anpassa sin utvecklingstakt baserat på föregående års intjäning. Klimator känner nu att man står inför ett fönster i marknaden där det händer oerhört mycket, särskilt inom fordonsindustrin, och bolaget vill vara med på den resan. Därför genomför Klimator nu en nyemission på cirka 21,1 miljoner kronor inför en notering på Spotlight Stock Market.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 25 september – 9 oktober 2020.

Teckningskurs: 17 SEK per unit. En (1) unit består av två (2) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1.

Emissionsvolym: Erbjudandet består av högst 1 250 000 units, motsvarande högst 2 500 000 aktier och 1 250 000 teckningsoptioner. Vid full teckning tillförs Klimator initialt 21,25 MSEK. Vid full teckning av vidhängande teckningsoptioner tillförs bolaget mellan 7,5 MSEK – 17,5 MSEK i mars 2022.

Värdering: 85 MSEK pre-money.

Teckningsförbindelser: Cirka 13,4 MSEK motsvarande cirka 63 procent av erbjudandet.

Notering på Spotlight: Beräknad första handelsdag på Spotlight är den 23 oktober 2020. Aktien kommer ha tickern KLIMAT och teckningsoptionen kommer ha tickern KLIMAT TO1.

Optionsvillkor: Nyttjandeperiod 14 mars – 31 mars 2022. En (1) teckningsoption av serie TO1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie till en kurs motsvarande 70 procent av ett volymvägt genomsnitt av handelskursen för Klimators aktie under perioden 17 februari – 9 mars 2022. Teckningskursen kan dock inte understiga 6 SEK eller överstiga 14 SEK.


Dokument och filer

Teaser

Memorandum

Anmälningssedel

Teckna med BankID

Hemsida

Videopresentaion

Stäng×
Relaterade ämnen
Spotlight Group - mikrobolagens forum
09.09.2020

Spotlight Group - mikrobolagens forum

Efter att ha lotsat ett hundratal bolag till börsen är det slutligen dags för börsoperatören Spotlight (tidigare Aktietorget) att själva få sin aktie noterad. Och märkligt vore förstås om man inte valde den egna plattformen för ändamålet.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Stockpicker Newsletter
Stäng×
Av
Jacek Bielecki Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Annons
Tamturbo noteras på Nasdaq First North
27.05.2020

Tamturbo noteras på Nasdaq First North

Tamturbo är ett industriellt tillväxtföretag inom cleantech som erbjuder en ekologisk och hållbar lösning för tryckluftsproduktion som avsevärt kan minska miljöpåverkan av industriell tryckluftsproduktion.

Tamturbo grundades i Tammerfors 2010 för att utveckla en ny, mer energieffektiv och miljövänlig industriell kompressorteknologi. Idag består Tamturbo-koncernen av moderbolaget Tamturbo Abp och dess helägda amerikanska dotterbolag Tamturbo Inc.

Tamturbo har utvecklat en familj av kompressorprodukter som överträffar traditionell teknologi samt innehar betydligt lägre livscykelkostnader. Bättre prestanda innebär energibesparingar i tryckluftsproduktion vilket innebär ekonomiska fördelar för kunden. Både samhället och naturen kommer också att dra nytta av minskningen i energiförbrukningen. Tamturbos Touch-Free™-teknologi är i princip slitagefri så ingen traditionell eftermarknad eller underhåll krävs. Därigenom sparar kunden onödig tid och pengar, samt förlänger enhetens tekniska livslängd vilket i sin tur minskar miljöbördan.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningskurs: 3,00 EUR (~31,83 SEK)
Emissionsvolym: 6,0 MEUR
Pre-money värdering: 19,2 MEUR
Teckningsperioden för Erbjudandet till allmänheten avslutas (svensk tid): 28 maj 2020 kl 15.00
Teckningsperioden för Erbjudandet till institutionella investerare avslutas (svensk tid): 29 maj 2020 kl 11.00
Resultatet från Erbjudandet publiceras (estimat): 1 juni 2020
Första dag för handel på First North Helsingfors (estimat): 9 juni 2020
Kortnamn för aktien: TURBO
Ankarinvesterare: Vissa fonder förvaltade av OP-Fondbolaget Ab, EAKR-Aloitusrahasto Oy, KWH-koncernen Ab, Nurmiranta Holdings Oy


Dokument och filer

Teaser

Prospekt

Teckna med BANK-ID

Tamturbos IR-sida

Stäng×
Relaterade ämnen
Inbjudan till teckning av units i Cline Scientific
26.05.2020

Inbjudan till teckning av units i Cline Scientific

Cline Scientific är ett Life Science-bolag som bland annat utvecklar ett helt unikt diagnostiskt verktyg som skall upptäcka risken för spridning (metastasering) av bröstcancer.

Cline Scientific utvecklar avancerad cancerdiagnostik och stamcellsterapier. Bolaget genomför utvecklingsprojekt inom dessa områden via samarbeten med läkemedelsföretag och akademiska forskningsinstitutioner på global basis. Fokus på projekt inom diagnostik för metastaserande cancer samt utveckling av stamcellsterapier har valts eftersom Clines nanoteknologi här erbjuder nya lösningar på hittills olösta svårigheter. Bolagets unika, patenterade teknologi används i cellbaserade produkter och processer för att driva Life Science projekt till och genom klinisk fas.

Styrelsen i Cline Scientific AB har beslutat om en företrädesemission för att finansiera nästa steg i företagets strategi.


Erbjudandet i sammandrag 

Teckningstid: 11 maj - 28 maj 2020.

Teckningskurs: 2,50 SEK per unit.

Emissionsvolym: 7 MSEK + 3 MSEK.

Värdering: 21 MSEK pre-money.

Handelsplats: Spotlight Stock Market.


Dokument och filer

Memorandum

Anmälningssedel

Videopresentation

Videointervju

Hemsida

Video Aktiedagen 18 maj

Stäng×
Relaterade ämnen
Stockpicker intervjuar - Cline Scientific
13.05.2020

Stockpicker intervjuar - Cline Scientific

Cline Scientific utvecklar avancerad cancerdiagnostik och stamcellsterapier. Bolaget genomför utvecklingsprojekt inom dessa områden via samarbeten med läkemedelsföretag och akademiska forskningsinstitutioner på global basis.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund.

– Jag är utbildad cell & molekylärbiolog från Trinity University i Texas. Har gjort 4 års doktorandstudier i Medicin på Göteborgs Universitet innan jag 1995 började jobba inom den industriella Life Science branschen. Under de åren har jag mest jobbat med marknad och försäljning samt företagsledning i företag som Tamro, NovAseptic och Millipore. Den övervägande delen av denna tid har jag spenderat i affärsverksamhet internationellt, framförallt i USA. Mina befattningar har varit det mesta från produktchef till VD i stora såväl som små företag vilka har befunnit sig i både tillverknings-och distributörsledet. Mycket av min tid i dessa befattningar har innefattat affärer där läkemedelsindustrins största företag har varit kunder. 

sund

Patrik Sundh, VD

Kan du beskriva Cline Scientific och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– Cline Scientific är ett Life Science-bolag som bland annat utvecklar ett helt unikt diagnostiskt verktyg som skall upptäcka risken för spridning (metastasering) av bröstcancer, ett projekt som går under namnet CellRACE. Vid ett lyckat projekt kommer detta verktyg att rädda många kvinnors liv genom att ge chansen till en personanpassad behandling i ett tidigt skede, något som idag fortfarande är en stor utmaning. Metastaser står för minst 90% av alla dödsfall i bröstcancer och i stort sett alla dessa upptäcks inte förrän det är för sent att behandla. Dessutom är det endast 5 procent av alla nya bröstcancerfall som idag bedöms ha en spridningsrisk trots att det i slutändan är upp till 30% av alla fall som metastaserar, dvs man missar 25 procent av alla spridningsbenägna bröstcancerfall! 

– Med ca. 2 miljoner nya konstaterade bröstcancerfall per år globalt står detta för en halv miljon patienter. Av dessa har endast 22 procent har en femårig överlevnad. CellRACE är ett projekt som tydligt utvecklas för att förbättra kvinnors hälsa!

– I vårt andra utvecklingsprojekt, StemCART, har vi som mål att utveckla en stamcellsterapi för broskskador. Alltså ett direkt behandlingsmål för alla de människor som dagligen plågas av kroniska smärtor från utslitna eller skadade leder där brosket är förstört, att med ett relativt enkelt ingrepp och ett minimum av rehabilitering bli av med både smärta och smärtlindring. Något som för många idag är en ouppnåelig dröm. 

– StemCART är ett projekt som syftar till att göra denna dröm till verklighet.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

– Vi har börjat med att sälja vår teknologi i form av små ytor som forskare kan använda sig av i sina projekt där celler används för att utveckla ovan nämnda produktkategorier.  När sedan ett projekt visar sig bli föremål för kommersiell utveckling så skall vår teknologi vara med, eller inbyggd i, den tänkta slutprodukten. Dessa projekt kan antingen drivas av Cline eller av en partner. Just nu så har vi valt att driva två sådana projekt som vi siktar på att driva till en fas där ett stort företag går in som huvudpartner eller förvärvar hela projektet.

Hur har Er verksamhet påverkats av COVID-19?

– Vi påverkas naturligtvis som alla andra i så mån att vi försöker att jobba hemifrån så långt det är möjligt, enbart vara en person på kontor eller labb åt gången etc. Största påverkan har vi i vårt diagnostikprojekt där vi sedan i början av året har inlett ett samarbete med Sahlgrenska Sjukhuset och Göteborgs Universitet för att få tag på patientmaterial till de första testerna av CellRACE-prototypen. Eftersom dessa båda institutioner har varit stängda de senaste månaderna försenas vårt projekt, vilket annars står klart att fortsätta dessa tester som är förberedande inför en större patientstudie.

IMG 0034

Ni genomför just nu en nyemission där Ni tar in ca 7 MSEK. Vad skall emissionslikviden användas till?

– Pengarna skall användas till att fortsätta CellRACE projektets initiala tester av patientmaterial samt StemCART projektets förberedelser att starta en fas 1 klinisk studie, samt fortsatt operativ verksamhet.

Vilka är de största riskerna i Er verksamhet?

– De två, utan tvekan, största utmaningarna för ett litet Life Science-företag i Clines situation är dels finansiering, dels kompetensförsörjning. Att attrahera välutbildade resurser inom Life Science-området kräver en stabil ekonomi varför det faller tillbaka på finansiering som den största utmaningen. På sikt måste man hitta riskvilliga och långsiktiga investerare för att kunna konkurrera med alla de Life Science företag som finns globalt. Med tanke på bristen på riskvillighet i Sverige blir detta en stor utmaning.

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

 Vår ytteknologi är både patenterad och erbjuder en unik approach till cellbiologiområdet och därför har vi, vad vet inga direkta konkurrenter ännu. Eftersom vi agerar med utvecklingsprojekt inom två skilda marknadssegment som tidigare nämnts, så har vi där konkurrerande projekt och produkter inom dessa områden. 

– Dock siktar vi på att radikalt förbättra och förändra terapi och diagnostik inom de valda segmenten genom att hitta helt nya sätt att diagnostisera och behandla patienter för att rädda liv och förbättra livskvalité. Alltså inga Me-too lösningar!

Hur stor är Cline Scientifics potentiella marknad?

– Det rör sig om mångmiljardmarknader för respektive produkt varför vi tror på miljardvärden även om projekten avyttras innan produkterna är marknadsklara.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Cline Scientific?

– Cline är idag mycket lågt värderat, har projekt inom mycket stora marknader där värden ligger i mångmiljard storleken och vi har en skyddad grundteknologi med klara patent i alla stora marknader. 

Avslutningsvis om du blickar framåt 3 år i tiden, hur ser Cline Scientific ut då?

– Om tre år skall vi ha en stor partner i CellRACE projektet och har inlett kliniska relevansstudier. CE-märkning skall vara planerad och patent skall vara klart.  I StemCART projektet har vi då startat fas 2 studier i den kliniska utvecklingen och även där har vi som mål att då knutit upp en större kommersiell partner för att accelerera detta projekt. Cline som företag har då fler projekt startade och kan avyttra de två nämnda och driva ytterligare projekt vidare med avkastning från de första två. Vi siktar naturligtvis även på att kunna ge utdelning från de avyttrade projekten.


Erbjudandet i sammandrag 

Teckningstid: 11 maj - 28 maj 2020.

Teckningskurs: 2,50 SEK per unit.

Emissionsvolym: 7 MSEK + 3 MSEK.

Värdering: 21 MSEK pre-money.

Handelsplats: Spotlight Stock Market.


Dokument och filer

Memorandum

Anmälningssedel

Videopresentation

Videointervju

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen
07.05.2020
Stockpicker intervjuar - Appspotr

Stockpicker intervjuar - Appspotr

Appspotr erbjuder en plattform med en rik uppsättning verktyg för utveckling och publicering av professionella appar till iOS, Android och webben.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund.

Jag är grundare och VD för Appspotr AB. En roll jag passionerat lever för dygnet runt. Vid sidan av Appspotr är jag medgrundare med mina vänner i Starbright Invest som investerar i tech-bolag i Sverige, en verksamhet som växt fram som ett naturligt intresse sista åren. Jag lever för entreprenörskapet både i min roll som VD, i enligt mig, ett av sveriges mest spännande tech-bolag Appspotr, och bidrar emellanåt när tid finnes också med min kunskap i utvärdering av entreprenörer och investeringar i Starbright Invest. Jag har varit verksam och drivit bolag i flera år bl a inom SaaS och mobila applikationer. Jag får för mig att jag de senaste åren har skaffat mig en bra bild över vad som krävs för att rulla ut tech-lösningar genom de utmaningar som alla startups utsätts för i tidiga skeden.

Innan det jag gör idag var jag yrkesofficer inom Försvarsmakten i 15 år där jag främst var verksam inom jägarförbanden och sista åren inom militära underrättelsetjänsten. Förmågan att under svåra omständigheter gissa rätt och med mod och list våga fatta nya beslut och sedan med hög fart och låg hastighet förflytta sig framåt och aldrig ge upp förrän målet är uppfyllt är väl ett levnadsdevis jag har med mig därifrån.

På fritiden är jag glad golfamatör och försöker hålla mig utanför ruffen och jag gillar att svinga flugspöt med drömmen om att en vacker dag landa en +20 kg lax. Husrenovering och att arbeta i skogen på mitt lantställe i Småland är en annan passion.   

apps1

Patric Bottne, VD

Kan du beskriva Appspotr och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

Vi hjälper och gör det möjligt för företag och organisationer att nå sina affärsmål genom funktionella och snygga appar. Vi lever för att förenkla och demokratisera apputvecklingen tillsammans med våra kunder och att bli världens mest hyllade low-code plattform för mobil apputveckling.

Vårt DNA är att förenkla apputvecklingen och vår enda mening är att hjälpa företag och organisationer att leverera och drifta appar framgångsrikt till sin publik.

Genom att vi erbjuder verktyg som hanterar appars hela livscykel tillsammans med interna system och affärsprocesser, skapar vi en snabbhet och förenkling i leverans, drift och underhåll av appar i organisationer.

Vi bidrar med plattformen som har alla verktygen och integrationsgränssnitten, våra kunder bidrar med affärsbehoven, systemen, användarna och drivet. Tillsammans driver vi decentraliseringen och demokratiseringen av apputvecklingen i världen.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

Vi säljer plattform som en tjänst och tjänar pengar på återkommande licensintäkter per månad eller år.

Hur har Er verksamhet påverkats av COVID-19?

Vi har inte påverkats något hittills. Tvärtom har vi märkt av en ökad efterfrågan. Fler hör av sig och vill få tillgång till vår plattform. Vår uppfattning är att low-code plattformar är en räddning för många organisationer som behöver snabba på sin digitalisering men samtidigt skära kostnader. Vi upplever att COVID-19 ökar farten på den transformering som pågår inom apputveckling där alla företag och organisationer måste börja använda low-code plattformar i sin verksamhet om man skall lyckas vara konkurrenskraftiga på marknaden idag. Vi får bra stöd av Gartners analytiker inom low-code som vi har möten med kontinuerligt om hur low-code marknaden påverkas av COVID-19. Dom bekräftar det vi redan märkt av, att efterfrågan på low-code har ökat globalt p g a COVID-19.

Ni genomför just nu en nyemission där Ni tar in ca 27,7 MSEK. Vad skall emissionslikviden användas till?

Förutom att vi betalar av en del skulder så kommer merparten i huvudsak att användas till att investera i försäljning. Försäljningsorganisationen vi har idag och ska fortsätta bygga upp skall driva kampanjer, adoptera användare, konvertera kunder, öka snittintäkt per kund samt bibehålla ett lågt tapp av kunder på vår plattform. Når vi rätt nyckeltal i detta så har vi uppnått förmågan att accelerera försäljningen ytterligare.

appsport

Vilka är de största riskerna i Er verksamhet?

Även om vi just nu inte kan se att omständigheterna kring COVID-19 påverkar oss så kan omständigheter p g a COVID-19 ändå påverka oss. Vi vet i nuläget inte vilka typer av omständigheter detta kan vara men det vore naivt av oss att inte ha med det i beräkningarna.

En fördröjning i att generera vinster genom återkommande intäkter i tillräcklig omfattning kan påverka möjligheten att nå positivt resultat. Bolaget måste få möjlighet att bygga upp sina licensintäkter enligt den modell som gäller för SaaS affärsmodell nu och ta position på marknaden vilket kan kräva ytterligare behov av kapitalanskaffning. Denna typ av finansiering är dock enligt oss positiv då den bygger upp långsiktiga värden i en ökande kundbas av återkommande licensintäkter.

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

Det finns över 250 stycken low-code leverantörer av vitt skilda slag. Ett fåtal av dessa erbjuder plattformar i vilka man kan leverera mobila applikationer. Vi ser en handfull tydliga konkurrenter som vi utmanar med framförallt en bättre produkt. I det läget vi är i just nu med säljkampanjer vill jag inte vara allt för tydlig med hur vi kommer att arbeta p g a konkurrensskäl mer än att vi kommer differentiera oss med produkt, pris och plats. För den som vill gräva djupare i våra konkurrensfördelar rekommenderar jag att läsa vårt prospekt för nyemissionen som finns på vår hemsida.

Hur stor är Appspotrs potentiella marknad?

Low-code marknaden är en miljardmarknad där Gartner tror att marknadsstorleken når över 450 miljarder SEK år 2023. Då kommer antalet utvecklare utan programmeringskunskap som använder low-code verktyg vara fyra gånger fler än antalet professionella programmerare. År 2024 så kommer 65% av alla appar som utvecklas byggas med hjälp av low-code verktyg. Appspotrs potentiella del av denna marknad kommer vi ha mer exakt uppfattning om när vi har mer säljdata från våra kampanjer.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Appspotr?

Potentialen till bra värdeutveckling. Bolaget har gått kräftgång på börsen efter lång tid av produktutveckling av nya version 3 samt uppköp och konsolidering av säljbolaget Appsales. Nu står vi med färdig produkt, säljteam redo, bekräftad förmåga i försäljning och leverans av appar, ökat snittvärde per kund samt tidiga indikativa konverteringstal. Allt är redo för tillväxt i vår försäljning. Bättre läge än nu att gå in som aktieägare i Appspotr har väl aldrig funnits?

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser Appspotr ut då?

Då tillhör vi en av de fem främsta low-code plattformarna i världen.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningskurs: 1,60 SEK per unit, motsvarande 0,40 SEK per aktie.

Teckningsperiod: 4 maj - 18 maj 2020.

En unit: Består av 4 aktier och 4 vederlagsfria teckningsoptioner av serie 2020/2021. 

Emissionsvolym: 27,73 MSEK.

Handelsplats: Spotlight Stockmarket.


Dokument och filer

Stäng×
06.05.2020
Inbjudan till teckning av aktier i Raytelligence

Inbjudan till teckning av aktier i Raytelligence

Raytelligence affärsidé är att erbjuda produkter och tjänster för övervakning av vitalparametrar, d.v.s.

Raytelligences vision är att med sin unika kompetens inom radarteknologi och AI kunna bidra till en bättre, tryggare och smartare värld. Målmarknaden för bolagets teknologi är primärt hälsovårdssektorn, där, t.ex. övervakning av äldre i hemmet kan bidra till en effektivisering av hemvården för beröringsfri övervakning samt industrier där övervakning av vitalparametrar på personer som utför säkerhetskritiska arbetsuppgifter kan bidra till en tryggare arbetsplats. Dessa marknader har stora behov av innovation för att möta morgondagens utmaning där bolagets sensorteknologi kan vara en viktig del i denna utveckling. Hälsovårdssektorn växer särskilt starkt och det finns ett stort behov av bättre lösningar inom Health Devices.

Raytelligences unika innovativa teknik har inneburit många förfrågningar från större globala bolag under senare tid och bolaget rustar nu för att kunna leverera under 2020. För att ta tillvara på bolagets positiva momentum har styrelsen beslutat att genomföra den offensiva företrädesemissionen om cirka 5,4 MSEK i syfte att tillföra ytterligare medel för utökade marknadsföringsaktiviteter internationellt


Erbjudande i sammandrag

Emissionsvolym: Cirka 5,4 MSEK, varav 3,25 MSEK (cirka 60 %) säkerställt på förhand.

Villkor: Varje befintlig aktie i Raytelligence berättigar ägaren till en (1) teckningsrätt. Sex (6) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny Raytelligence-aktie.

Teckningskurs: 2,60 SEK per ny Raytelligence-aktie, courtage utgår ej.

Avstämningsdag: 21 april 2020.

Teckningsperiod: 24 april – 8 maj 2020.

Handel med teckningsrätter: 24 april – 6 maj 2020.

Handelsplats: NGM Nordic SME.


Dokument och filer

Emissionssite

Memorandum

Anmälningssedel

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen
05.05.2020
Inbjudan till teckning av Units i ObsteCare AB

Inbjudan till teckning av Units i ObsteCare AB

Obstecares AFL® Monitoring System är en patenterad metod för övervakning av förlossningsförloppet genom att mäta mjölksyrahalten i fostervatten.

ObsteCares AFL®-metod går ut på att mäta mjölksyrahalten i fostervattnet. Det ger möjlighet att anpassa förlossningsvården till individen. Resultatet är tryggare förlossningar, färre akuta kejsarsnitt och lägre vårdkostnader. Varje år föds 9 miljoner barn bara i Europa och USA, varav 20 procent efter en värksvag förlossning. ObsteCare inriktar sig på detta segment med ett färdigutvecklat system som är CE-märkt och godkänt för försäljning i EU samt i Israel. En ny oberoende hälsoekonomisk rapport från universitet i Linköping visar att akuta kejsarsnitt kan minskas med cirka 30 procent genom användning av ObsteCares AFL®-metod på alla värksvaga förstagångsföderskor, vilket sparar både lidande och vårdkostnader. En värksvag förlossning innebär inte bara hälsorisker för modern och barnet, den kan även sluta med akut kejsarsnitt med stora merkostnader för vården som följd.


Erbjudandet i sammandrag

Emissionsbelopp: Cirka 37,5 MSEK

Avstämningsdag: 8 april 2020

Teckningskurs: 2,20 SEK per Unit. Teckningsoptionen erhålls vederlagsfritt.

Teckningsperiod: 14 april – 8 maj 2020

Handel med uniträtter: 14 april – 6 maj 2020

Garantier: Emissionen är garanterad till cirka 81%

Handelsplats: Spotlight Stockmarket


Dokument och filer

Teaser

Prospekt

Anmälningssedel

Teckna med BANKID

Hemsida

 

 

 

Stäng×
Relaterade ämnen
Stockpicker intervjuar - Raytelligence
03.05.2020

Stockpicker intervjuar - Raytelligence

Raytelligence affärsidé är att erbjuda produkter och tjänster för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster samt position, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi. Denna teknologi är basen för bolagets utvecklade produkt, sensorsystemet EaZense™.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund.

Jag heter Klas Arvidson och är VD på Raytelligence. Jag är entreprenör och har arbetat med att driva bolag inom E-hälsa och Life Science i över 20 år, även många år internationellt. Cambio Healthcare Systems, FRISQ, iZafe är några exempel på bolag jag varit med och byggt upp.

Kan du beskriva Raytelligence och Er verksamhet för Stockpickers läsare? 

klas

Klas Arvidson, VD

Raytelligence är ett innovations- och techbolag som har två tydliga affärsområden. Dels Vård & omsorg, dels Industri.

Affärsområdet Vård & omsorg adresserar vården och omsorgens stora utmaningar avseende resurs- och tidsbrist som även är kopplat till ekonomi. Detta gör vi genom att erbjuda lösningar byggda på radarteknik tillsammans med AI-algoritmer som tillsammans utgör ett system som möjliggör tillsyn av patienter i vården och brukare i omsorgen. Systemet är väldigt kraftfull och dessutom icke-integritetskränkande eftersom vi inte arbetar med kamera. Andra fördelar är att man kan avläsa vitalparametrar, såsom andning, puls och hjärtfrekvens. I pipen ligger även möjligheten att kunna identifiera förändringar i rörelsemönster för att kunna detektera exempelvis demens i ett tidigt skede.

Affärsområdet Industri har ett annat fokus där det mer handlar om att ge industrin tillgång till vår teknik för deras specifika behov inom t.ex. produktion och logistik. Även här kan det dock handla om trygghet för t.ex. ensamarbetare i otrygga miljöer där deras hälsa kan monitoreras på distans.

I spåren av tragedin med coronaviruset och COVID-19 så ser Raytelligences teknik och system passa in väldigt bra i uppkommen vårdsituation. Din kommentar?

Raytelligence teknik passar ju väldigt bra in i COVID-19 situationen eftersom det är ett beröringsfritt system och det är även ett system som är anpassat för att arbeta på distans med patienter och brukare. Därmed behövs mindre fysisk kontakt med patienten och då förhindrar man smitta både för patient och för personal inte minst.

EU-kommissionen var i mars ute och uppmanade små- och medelstora företag att ta fram innovationer som kan hjälpa till att tackla effekterna av cornaviruset. Kan du berätta mer?

Vi har lämnat in en ansökan för ett stöd på ca 17 MSEK med hänvisning till att vårt beröringsfria molnbaserade sensorsystem EaZense kan vara en intressant innovation i nuvarande COVID-19 pandemi och framtida liknande situationer.

rayse

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

Vi arbetar ganska agilt med den frågan beroende på vilken marknad vi vänder oss till. För Vård & omsorg har vi valt att i första hand arbete med partners. Oftast bolag som redan har ett erbjudande till målgruppen och som vill ha vår teknik i sitt ekosystem. Vi har dock i vissa fall direktkontakt med regioner och kommuner och då erbjuder vi i första hand vår produkt som en tjänst kopplat till ett abonnemang.

I Industrin är det mer fråga om ett traditionellt styckeprisförfarande alternativt licens.

Ni genomför just nu en nyemission där Ni tar in ca 5,4 MSEK. Vad skall emissionslikviden användas till?

Vi ska framför allt använda medlen till att expandera internationellt i en snabbare takt än vi tidigare tänkt. Inom segementet Industri har vi tecknat ett Letter Of Intent med ett av världens största sensorbolag. En första order of "samples" har tecknats och vi är i slutfasen av ett större leveransavtal för en radarsensor som saknas i kundens sortiment. Vi ser att det globalt finns ett stort behov av den typen av lösningar som vi erbjuder. Vi erhåller förfrågningar från hela världen om vår teknik och vi vill kunna tillmötesgå de förfrågningarna och bredda vår marknad.

Vilka är de största riskerna i Er verksamhet?

En stor risk i alla startups och unga bolag som arbetar mot offentlig sektor är att kunna vara uthållig. Det tar lång tid att bearbeta segmentet men även upphandlingsregler m.m. gör att det blir långa processer. Är man inte medveten om detta kan det ta stopp. Vi har hela tiden planerat för detta och sett till att vi har så låg ”burnrate” som möjligt.

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

Främst är det tillsyn av patienter och brukare med kamera som skulle kunna vara våra konkurrenter. Vi tycker dock att vi gjort den tekniken irrelevant eftersom vår lösning kan tillföra så mycket mer och spara mycket mer tid, pengar och lidande.

Hur stor är Raytelligence potentiella marknad?

Globalt är den enorm i båda våra affärsområden. Om vi tittar specifikt på Vård & omsorg i Sverige så ser vi idag att behovet av välfärdsteknik ökar dramatiskt år från år beroende på ökat antal äldre kopplat till att humanresurserna inte räcker till. Teknik för tillsyn har dessutom pekats upp som en av det stora kostnadsbespararna när vård och omsorg skall digitalisera.

Om vi tittar specifikt på Vård & omsorg globalt sett så är det ca 3-5 procent av befolkningen som har behov av hemtjänst och vårdboende eller motsvarande. Detta är vår målgrupp. I Sverige skulle det betyda att om 10% av de som har hemtjänst och vårdboende skulle använda vår lösning skulle vi ha ca 31 200 användare. Detta skulle ge oss intäkter i Sverige på knappt 40 MSEK/år bara för nattillsyn.

Industrispåret är svårare att överblicka, men gissningsvis kommer intäkterna snabbare där.

Som jag nämnde tidigare, har vi nyligen tecknat ett LOI med ett av de största sensorbolagen i världen med ca 1000 säljare globalt. Vi förväntar att teckna ett utvecklings- och leveransavtal före årsskiftet. Potentialen är mycket stor med 100 000-tals sensorer på sikt. Vi har även långt gångna diskussioner med ett större japanskt bolag gällande sensorer inom hälsa.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Raytelligence?

Det är ingen tvekan om att digitaliseringen av vård och omsorg är den i särklass viktigaste komponenten för att vi skall kunna bibehålla vår välfärd. Vill man vara med på den resan där svenska bolag står starka och i framkant skall man investera med förståelsen att det är en långsiktig investering som kan bli riktigt bra för mänskligheten och för plånboken.

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser Raytelligence ut då?

Om fem år är vi fortfarande ett innovativt techbolag med en bred produktflora på en global marknad. Sannolikt har vi stort fokus på AI med skiftande teknik som stöd för våra lösningar. Vi kommer alltid ha individens bästa i fokus när vi utvecklar våra lösningar och vi kommer att vara stolta över att vi gjort livet bättre för miljontals människor.


Erbjudande i sammandrag

Emissionsvolym: Cirka 5,4 MSEK, varav 3,25 MSEK (cirka 60 %) säkerställt på förhand.

Villkor: Varje befintlig aktie i Raytelligence berättigar ägaren till en (1) teckningsrätt. Sex (6) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny Raytelligence-aktie.

Teckningskurs: 2,60 SEK per ny Raytelligence-aktie, courtage utgår ej.

Avstämningsdag: 21 april 2020.

Teckningsperiod: 24 april – 8 maj 2020.

Handel med teckningsrätter: 24 april – 6 maj 2020.

Handelsplats: NGM Nordic SME.


Dokument och filer

Emissionssite

Memorandum

Anmälningssedel

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen
28.04.2020
Stockpicker intervjuar - ObsteCare

Stockpicker intervjuar - ObsteCare

ObsteCares AFL® Monitoring System är en patenterad metod för övervakning av förlossningsförloppet genom att mäta mjölksyrahalten i fostervatten.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund.

Jag har mer än 20 års erfarenhet som vd och ledande befattning i privata och publika bolag. Har en lång erfarenhet av arbete med både europeiska och asiatiska distributörer inom kvinnohälsoområdet och har arbetat mycket med distributörsnätverk och medicintekniska produkter. Jag har arbetat med både läkemedel och kvinnohälsoprodukter och varit ansvarig för bolagen Pfizer Consumer Healthcare (initialt Ferrosan AB), Ellen AB, Sweden Recycling AB, Starkey Sweden AB. 

carina

Carina Lindqvist, VD

Kan du beskriva ObsteCare och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

Vi erbjuder innovativa lösningar för förlossningssjukvården med fokus på kvinnan för att skapa säkrare förlossningar och förbättra vården till förmån för mor, barn och förlossningskliniken. Vi har en patenterad metod med AFL® Monitoring System för övervakning av förlossningsförloppet genom att mäta mjölksyrahalten i fostervatten. På så vis kan rätt vård sättas in i rätt tid vid värksvaga förlossningar och en stor del av de akuta kejsarsnitt som genomförs i dag därmed kan undvikas.

Alla som någon gång har tränat hårt vet vad det innebär att få mjölksyra i musklerna. Orken tryter, det tar stopp. Den grovt förenklade liknelsen visar vad som kan hända med livmodern – en stor muskel – vid en förlossning. Värksvaghet är den vanligaste komplikationen. Vår AFL®-metod ger möjlighet att anpassa förlossningsvården till individen. Resultatet är tryggare förlossningar, färre akuta kejsarsnitt och lägre vårdkostnader.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

ObsteCares AFL® Monitoring System är skräddarsytt för användning på förlossningskliniker och består av mätprober (engångsartiklar), en datorbaserad analysutrustning samt riktvärden för användarna. Mätproberna är den löpande intäkten när analysinstrumentet köpts in till förlossningsklinikerna. Så kunden köper in ett instrument som de sedan kontinuerligt under hela instrumentets livslängd köper in mätprober (engångsartikel).

Hur har Er verksamhet påverkats av COVID-19?

Vi kan inte besöka kunder eller delta i mässor och andra kongresser just nu. Stor del av verksamheten med distributörer och kunder sker idag digitalt, såsom för många andra företag. Utbildning och digitala möten fungerar bra för befintliga kunder, däremot blir det en lite längre process när det gäller dialog med potentiella distributörer.

obs

Ni genomför just nu en nyemission där Ni tar in ca 37,5 MSEK. Vad skall emissionslikviden användas till?

•      Öka försäljningen hos befintliga & nykontrakterade distributörer: 8-10 MSEK

•      Få igång försäljning i USA & Asien med strategiska partners: 10 MSEK

•      FDA-anmälan: 2-3 MSEK

•      Förbättra säljstöd, Logistik & tillverkningskedjan för att möta kundernas krav: 3-4 MSEK

•      Lansering av en ny uppdaterad modern version av instrumentet: 3-4 MSEK

Totalt behov 26-30 MSEK

Vilka är de största riskerna i Er verksamhet?

Begränsad ekonomi inom förlossningsvården kan påverka etableringstakten på vissa marknader när det gäller expansionen globalt samt politiska beslut skulle kunna påverka möjlighet för etablering på vissa marknader. Förändringar inom det regulatoriska regelverket kan också innebära risker som behöver hanteras. Vi har begränsade resurser och är beroende av nyckelpersoner i företaget. Vi är också beroende av samverkan med våra distributörer, hälsoinstitut och sjukhus. En bristande marknadsacceptens och utebliven försäljning är andra riskfaktorer.  Slutligen kan det vara en risk om våra produkter utsättas för ökad eller förändrad konkurrens genom utvecklandet av nya produktlösningar. Vi har en mycket användarvänlig produkt som kan bidra till besparingar som exempelvis kan användas för ökade personella resurser som är en stor uppsida för oss.

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

Det finns ingen motsvarande produkt. Alternativet är att man under en förlossning använder händerna för att bedöma livmoderns status och grad av utmattning.

Hur stor är ObsteCares potentiella marknad?

Om vi räknar med att det föds 130 miljoner barn per år i världen och att 20 % av dem är värksvaga, så blir det en mycket stor potential. Tittar vi på Europa och USA så är det 9 miljoner vi utgår ifrån och även det blir en stor potential med 20%. Om AFL metoden används på alla, ca 20 % födslar som definieras som värksvaga, skulle det innebära en potentiell försäljningsintäkt i Europa och USA på 1 miljard SEK per år. Skulle AFL-metoden accepteras allmänt så att alla födslar i Europa och USA skulle mäta mjölksyrahalten i fostervatten med screeningmetoden skulle det innebära en potentiell omsättning på 3 miljarder SEK årligen.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i ObsteCare?

1. Det finns ett stort globalt behov och det en stor marknad med 9 miljoner födslar i bara Europa och USA.

2. Det är en patenterad beprövad metod som grundar sig i forskning som visar en hög korrelation mellan mjölksyrahalten (laktathalten) i fostervattnet vid en förlossning och värksvaghet.

3. Hälsoekonomisk studie visar stora vinster med minskade akuta kejsarsnitt och besparing för förlossningsvården med AFL® -metoden, där en möjlig besparing i Sverige ligger på 76 MSEK enligt studien.

4. Vi har etablerat ett medicinskt råd med vetenskaplig kompetens från svensk och internationell förlossningsvård, vilket ger oss en styrka i vår internationella expansion både mot professionen och som stöd för distributörerna.

5. Vi har ett distributörsnätverk idag i 10 länder inom EU, Asien och USA som vi kommer arbeta vidare med för att driva en snabbare försäljningsökning tillsammans med dem och vi har flera i dialog på för oss strategiska marknader. Vi har stärkt upp vår egen organisation och hanterar den nordiska marknaden.   

6. Produkt under registrering hos FDA, mål att starta försäljning i USA 2021.

7. Vidareutvecklat instrument som vi räknar med ska vara klart och CE märkt i sommar som uppfyller de krav som ställs från användarna.

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser ObsteCare ut då?

Då ser jag att vi är ett lönsamt företag med en stark försäljningsutveckling. Vi har byggt vidare på vårt distributörsnätverk inom EU, USA och Asien och har en stark närvaro på de marknaderna. Vidare förväntar jag mig att vår AFL®metod har börjat användas på de marknader där vi har representation som en generell screeningmetod. Då har vi lyckat med vår målsättning med att skapa säkrare förlossningar och förbättra vården för mor, barn och förlossningsvården.  


Erbjudandet i sammandrag

Emissionsbelopp: Cirka 37,5 MSEK

Avstämningsdag: 8 april 2020

Teckningskurs: 2,20 SEK per Unit. Teckningsoptionen erhålls vederlagsfritt.

Teckningsperiod: 14 april – 8 maj 2020

Handel med uniträtter: 14 april – 6 maj 2020

Garantier: Emissionen är garanterad till cirka 81%

Handelsplats: Spotlight Stockmarket


Dokument och filer

Teaser

Prospekt

Anmälningssedel

Teckna med BANKID

Hemsida

 

Stäng×
Relaterade ämnen

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början